ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
สายตรงอธิการบดี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อคำถาม  การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โดย
คุณ ปัญญา ธีระเสถียร

25 เม.ย. 2557 เวลา 03:54 น.
การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผศ.ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข
ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย
อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ
อาจารย์ปัญญา ธีระเสถียร

บทความต่อไปนี้เป็นการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการอบรม การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดำเนินการจัดโครงการโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกำหนดผู้เข้ารับการอบรม 35 คน กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดำเนินการจัดอบรมวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการสนับสนุนในการจัดโครงการ จากการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐและองค์กรการศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปฏิบัติงาน บริหารงาน และการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เมื่อเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญ จึงมักเกิดปัญหาการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้ในการใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหาการติดไวรัสจากอินเทอร์เน็ต อาจจะนำมาสู่ข้อมูลสูญหายหรือทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ติดขัดได้ ดังนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์ที่จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
กระบวนการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
เมื่อมีการกำหนดวางแผนภารกิจที่ชัดเจนในการให้บริการเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นแรกในการให้บริการแก่ผู้อบรม ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการดำเนินการสำรวจความต้องการในการอบรมของกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจศักยภาพความพร้อมทางด้านเครื่องมือที่ใช้ในการอบรม ลำดับต่อมาเริ่มศึกษาความต้องการของผู้อบรมแล้วจึงกำหนดหัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 วัน ซึ่งส่งผลให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง โดยสาขาวิชาได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ส่งผลให้ผู้เรียนการการฝึกประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้จริง
จากการดำเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการพัฒนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การให้บริการวิชาการ ยังไม่สมบูรณ์มากนักหาไม่มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งเป็นเหตุสำคัญให้ส่งผลต่อการพัฒนาต่อไป

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ
องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ โครงการ “การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา
ผู้รับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์บ้าง ทั้งทางด้านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในและภายนอก แต่โดยภาพรวมทั้งหมดผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง ดังนั้นวิทยากรควรหาเทคนิคหรือวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาทางด้านทฤษฎีเพื่อปรับพื้นความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม จัดเป็นเอกสารประกอบการอบรมในส่วนของการเกริ่นนำเข้าสู่การอบรม
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในทางเทคนิค และการบรรยายที่หลากหลาย สามารถครอบคลุมในระดับเบื้องต้นทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบ หรือโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดช่วงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
2. ด้านการดำเนินการ
การดำเนินงานเป็นลักษณะการร่วมคิดวางแผน เรียบเรียงและรวบรวม ของคณาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านต่าง ๆ ทางสาขาวิชามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมสูงสุด แต่มีผู้เข้าขอรับการอบรมเกิดเป้าหมายที่ตั้งไว้ แสดงถึงความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้องดังกล่าว ทางด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ร่วมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติมีความพร้อม จึงไม่เกิดปัญหาใด ๆ ในระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ในการดำเนินการควรมีการติดตามประเมินผลหลังจากที่ให้บริการวิชาการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป
คำตอบที่ 16       รายละเอียดคำตอบ

Kaylene

5 ก.พ. 2561 เวลา 19:56 น.
weight loss for women
weight loss pills
best weight loss pills
top diet pills
best supplements for weight loss

คำตอบที่ 15       รายละเอียดคำตอบ

leilei3915

29 พ.ย. 2560 เวลา 17:29 น.
20171129 leilei3915
http://www.canadagooseoutletstores.com.co
http://www.coachoutlet-onlinestores.us.com
http://www.giuseppezanottioutlet.us.com
http://www.ugg-outletclearance.us.com
http://www.raybansunglassesus.us.com
http://www.uggsoutletssale.us.com
http://www.truereligionjeans-sale.us.com
http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr
http://www.pradaoutletstore.us
http://www.polooutletonlinestore.us.com
http://www.uggbootsonsale.us.com
http://www.uggoutletstores.ca
http://www.michael-korsoutletfactory.us.com
http://www.uggs-outlets.us.org
http://www.pandora-jewelryclearance.us.com
http://www.canadagooseoutletonlineshop.com.co
http://www.katespadeoutlet-store.us.com
http://www.true-religionoutletstore.us.com
http://www.truereligion-outletstore.us.com
http://www.canada-gooseoutletonline.name
http://www.nikeoutletofficial.us.com
http://www.truereligionjeanss.us.com
http://www.adidasoutlet.us.org
http://www.canada-gooseoutlets.com
http://www.cheapraybanssunglasses.com.co
http://www.raybansunglassesformen.com.co
http://www.canadagoose-parka.ca
http://www.canadagooseoutletonlines.com
http://www.poloralphlauren-sale.us.com
http://www.uggbootsclearancesale.us.com
http://www.polooutlet.name
http://www.coachfactory-outlet.eu.com
http://www.moncler-jackets.me.uk
http://www.oakleysunglasseswholesaleok.us.com
http://www.cheapsnapbacks.us.org
http://www.michaelkors-outlets.me.uk
http://www.michaelkors-outlet.us.org
http://www.canadagooseoutletsales.us.com
http://www.michaelkors-handbags.in.net
http://www.michaelkorsoutletlocations.us.com
http://www.michaelkorsoutletfree.us.com
http://www.cheapjordanss.us.com
http://www.coachoutlet-store.com.co
http://www.oakley-sunglassesoutletonline.us.com
http://www.fitflops.in.net
http://www.canadagooseoutletonline.name
http://www.toryburchoutletstores.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlinestore.us.org
http://www.fitflopsaleclearance.us.com
http://www.ralphlaurenofficial.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearancea.us.com
http://www.uggoutletonlineclearances.us.com
http://www.christian-louboutinshoes.us
http://www.michaelkorsoutletu.us.com
http://www.michaelkorshandbagss.org.uk
http://www.longchampoutlet.us.org
http://www.fitflops-saleclearance.us
http://www.uggoutletforsale.us.com
http://www.canadagoosejackets-sale.ca
http://www.mont-blancpenss.us.com
http://www.mulberryhandbagsuk.co.uk
http://www.uggbootsstoress.us.com
http://www.valentino-outlet.us.com
http://www.uggsoutletsclearance.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesaler.us.com
http://www.fredperrypolo.org.uk
http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlets.us.com
http://www.canadagoosejackets-canada.ca
http://www.lebron-jamesshoes.us.com
http://www.hermesbeltsoutlet.us.com
http://www.uggbootsclearances.us.org
http://www.poloralphlaurennpolo.co.uk
http://www.nikeoutletfactory.us.com
http://www.montblancpenscom.us.com
http://www.oakley-sunglassesclearance.us.com
http://www.uggsoutlet-store.us.com
http://www.michaelkorsoutletmichael.us.com
http://www.polooutlet.us.org
http://www.ralphlauren-shirts.org.uk
http://www.ferragamoshoessale.us.com
http://www.katespadehand-bags.us.com
http://www.michaelkorsclearanceoutlet.us.com
http://www.cheapnfljerseyscheap.us.com
http://www.fitflopssaleclearance.name
http://www.michaelkorsoutletstoresale.us.com
http://www.pandorajewelryoutlet.us
http://www.longchampoutletofficial.us.com
http://www.ralphlauren-outlets.co.uk
http://www.uggsoutletstores.us.org
http://www.coachfactoryoutletmiami.us.com
http://www.coach-outletstore.eu.com
http://www.christianlouboutinoutletinc.us.com
http://www.asicsrunningshoes.us.com
http://www.michaelkors-outletofficial.us.com
http://www.cheapuggboots.name
http://www.uggsoutletboot.us.com
http://www.nikeshoess.us.com
http://www.nike-shoes.us.com
http://www.mulberryukoutlet.org.uk
http://www.poloralphlaurenfactorystore.us.com
http://www.poloralphlauren-uk.org.uk
http://www.michaelkorsoutletad.us.com
http://www.hermesbirkins.us.com
http://www.niketrainersnikeshoes.org.uk
http://www.ugg-outletstore.com.co
http://www.uggbootsoutlet.ca
http://www.coachoutletcoachfactoryoutlets.us.com
http://www.canada-goosejacketsuk.co.uk
http://www.nhljerseyscom.us.com
http://www.canadagoose-jacketsoutlet.name
http://www.fredperrypoloshirts.org.uk
http://www.ralphlaurensale-clearance.co.uk
http://www.michaelkorsoutletwholesale.us.com
http://www.canadagoose-outletstores.name
http://www.michael-korsoutlets.org.uk
http://www.mlbjerseyscom.us.com
http://www.pandorajewelrys.name
http://www.uggsoutletclearance.us.org
http://www.outletuggstore.us.com
http://www.coachfactoryoutleta.us.com
http://www.nba-jerseyscheap.us.com
http://www.airmax90trainers.org.uk
http://www.officialuggsoutlet.us.com
http://www.uggboots-canada.ca
http://www.outletugg-store.us.com
http://www.ralph-laurenpolo.us.org
http://www.outlet-uggstores.us.com
http://www.yeezyboost350-v2.us.com
http://www.canadagooseoutlet-stores.name
http://www.canadagoose-outletstores.com
http://www.polo-outletstores.us.com
http://www.pandoracharmssale-clearance.co.uk
http://www.nike-outletstore.us.com
http://www.mont-blancpens.us.com
http://www.canadagooseoutletonlinesale.com.co
http://www.airjordan.us.org
http://www.fredperryoutlet.us.com
http://www.fredperrypolo-shirts.us.com
http://www.canada-gooseoutletstores.name
http://www.coachoutlet-stores.eu.com
http://www.katespadeoutletstores.us.com
http://www.christianlouboutinoutletstores.us
http://www.canada--gooseoutlet.ca
http://www.airmax2017.us.org
http://www.michaelkorsoutletblackfriday.us.com
http://www.mlbjerseys.net
http://www.michaelkorsoutletshops.us.com
http://www.pradaoutlet-store.us.com
http://www.canadagooseoutletofficial.com.co
http://www.canada-gooseoutletstore.us.com
http://www.ralphlaurenoutlet-stores.us.com
http://www.canadagooseoutletclearance.com.co
http://www.canadagooseoutletstoress.com.co
http://www.michaelkorsoutlets.co.uk
http://www.coachoutletcoachoutletstore.us.com
http://www.michaelkorsoutletss.us.com
http://www.coach-outletonlinecoachfactoryoutlet.us.com
http://www.canadagooseoutletcheap.com.co
http://www.cheapuggsoutlet.com.co
http://www.michael-korshandbags.name
http://www.yeezyboost350a.us.com
http://www.cheapnfljerseysclearance.us.com
http://www.canadagoosejacketssale.us.com
http://www.michaelkorsoutletsclearance.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-coachoutlet.us.com
http://www.canadagoosejacketsofficial.com.co
http://www.moncleroutletofficial.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineoffice.us.com
http://www.canadagoose-sale.name
http://www.michael-korsoutletofficial.us.com
http://www.uggoutletsale.com.co
http://www.michaelkorsofficialsite.us.com
http://www.cheapmlbjerseysforsale.us.com
http://www.canada-goosejacketsuk.me.uk
http://www.outletugg-stores.us.com
http://www.canadagoosejacketsoutlet.org.uk
http://www.michaelkorsoutletoffice.us.com
http://www.canadagoose-outlets.com
http://www.oakleysunglasseswholesaleonline.us.com
http://www.ultraboosts.us.com
http://www.christianlouboutin-outletstore.us.com
http://www.cheapjordansfor-sale.us.com
http://www.oakleysunglassesshopping.us.com
http://www.uggsoutletsboots.us.com
http://www.canadagooseoutletusa.com.co
http://www.clarks-shoes.us.com
http://www.coachoutletstores.com.co
http://www.ralphlaurenshirts.me.uk
http://www.kate-spadeoutlet.us.org
http://www.canada-gooseoutletonline.com
http://www.michaelkorsoutlet-clearance.org
http://www.toryburchoutlet-store.us.com
http://www.nikeoutletnike.us.com
http://www.ugg-bootsstores.us.com
http://www.ferragamooutlets.us.com
http://www.canada-gooseoutlets.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-clearance.us
http://www.poloralphlauren-shirts.us.com
http://www.canadagoosejacketsofficial.ca
http://www.pandoraoutletstores.us.com
http://www.ralphlauren-polo.me.uk
http://www.mulberry-handbagsuk.me.uk
http://www.outletuggonline.us.com
http://www.uggoutletshoes.us.com
http://www.coachoutletonlineoutlet.us.com
http://www.coachoutletonlinestoreofficial.us.com
http://www.polo-ralphlaurenuk.me.uk
http://www.michaelkorsoutletdiscount.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-bags.us.com
http://www.canadagooseoutletofficial.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearancehandbags.us.com
http://www.katespadeshandbags.us
http://www.canadagoosejacketsoutlet.me.uk
http://www.ralphlaurenpoloshirts.me.uk
http://www.poloralphlaurenpolo.me.uk
http://www.outlet-uggstore.us.com
http://www.pandorajewelrystores.us.com
http://www.raybansglasses.com.co
http://www.poloralphlaurenfactorystores.us.com
http://www.uggsoutletugg.us.com
http://www.canadagooseoutletsinc.com.co
http://www.michaelkors-outletclearances.us.com
http://www.oakleysunglassesfactory.us.com
http://www.uggcanada.ca
http://www.uggoutletoriginal.us.com
http://www.oakleysunglasseswholesales.us.com
http://www.ralphlaurenoutletonlinestore.us.com
http://www.adidasnmdr2.us.com
http://www.adidasnmd-r1.us.com
http://www.uggsoutletsstore.us.com
http://www.michaelkorsoutletbrand.us.com
http://www.kate-spadeoutletstore.us.com
http://www.christianlouboutin-uk.org.uk
http://www.cheapuggsboots.com.co
http://www.coach-outletonlineclearance.us.com
http://www.korsmichaelkorsoutlet.us.com
http://www.uggsoutletsstores.us.com
http://www.valentinooutletstore.us.com
http://www.coachoutletonlinesofficial.us.com
http://www.coachfactoryoutletofficials.us.com
http://www.cheapuggsoutlets.in.net
http://www.lunetterayban.fr
http://www.mbtshoes.me.uk
http://www.uggsbootsclearance.us.org
http://www.coach-factoryoutlets.eu.com
http://www.mcmoutlet.us.org
http://www.michaelkorsoutletorg.us.com
http://www.michael-korsoutletstore.in.net
http://www.uggoutletcheap.com.co
http://www.uggsoutletonlinestore.us.com
http://www.christianlouboutinoutlet-sale.us.com
http://www.nike-shoes.us.org
http://www.canada-goosejacketsofficial.com.co
http://www.canadagoose-jacketsuk.org.uk
http://www.michaelkorsoutletpurses.us.com
http://www.lacosteoutlet.us.org
http://www.pumaoutletstore.us.com
http://www.nikeshoesoutlet.us.com
http://www.edhardyclothing.us.com
http://www.ralph-laurenpolooutlet.us.com
http://www.airmax90nike.us.com
http://www.uggoutletstoresonline.us.com
http://www.coachfactoryoutletstoreofficial.us.com
http://www.toryburch-outletonline.us.com
http://www.uggscanadaoutlet.ca
http://www.adidassuperstars.us.com
http://www.mbtshoesclearanceoutlet.us.com
http://www.supremeoutlets.us.com
http://www.canadagoose-outletstore.us.com
http://www.canadagooseoutlet-sale.com.co
http://www.adidasnmdblack.us.com
http://www.michael-korshandbags.in.net
http://www.uggsoutletuggs.us.com
http://www.canada-gooseoutletonline.us.com
http://www.poloralphlaurenpolo.us.com
http://www.uggboots-stores.us.com
http://www.cheapjordansforsale.us.com
http://www.polooutletralph-lauren.us.com
http://www.mbtshoesoutlets.us.com
http://www.canadagoose-outletonline.us.com
http://www.moncleroutlets.us.com
http://www.oakleysunglassescheaps.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-onlinestores.us.com
http://www.airjordan-retro.us.com
http://www.coachoutletbags.us.com
http://www.uggoutletstoreofficial.us.com
http://www.adidasyeezyshoess.us.com
http://www.uggoutletonsale.us.com
http://www.ralphlauren-outletuk.org.uk
http://www.montblancpenss.com.co
http://www.oakleysunglassesformen.us.com
http://www.ralphlaurenpolooutlet.me.uk
http://www.uggoutletclearances.us.com
http://www.pandoraoutlets.us.com
http://www.adidasyeezyshoes.name
http://www.adidasoutlet.com.co
http://www.polooutlet-stores.us.com
http://www.nikeoutlet.com.co
http://www.uggbootsclearance.us
http://www.canadagoosejacketswomen.me.uk
http://www.michaelkorsoutlet-clearances.us.com
http://www.michaelkorshandbagss.co.uk
http://www.coach-outletonlines.eu.com
http://www.uggoutletfactory.us.com
http://www.raybanssunglassesoutlet.com.co
http://www.mulberryoutletuk.org.uk
http://www.pandorajewelry-outlet.co.uk
http://www.cheapnfljerseysnfl.us.com
http://www.uggsoutletstores.ca
http://www.coachoutletsite.us.com
http://www.uggsbootsclearance.us.com
http://www.raybansunglassesfactory.us.com
http://www.coachfactoryoutletonlinestores.us.com
http://www.polo-outletralphlauren.us.com
http://www.raybansunglassessite.com.co
http://www.michael-korsoutletclearances.us.com
http://www.monclerjacketss.org.uk
http://www.pandorajewelryoutlet.org.uk
http://www.coach-outletcanada.ca
http://www.michaelkorsoutlet-online.in.net
http://www.longchamphandbagss.org.uk
http://www.adidasshoes.us.org
http://www.adidasyeezy-shoes.us.com
http://www.pandoracharm.us.com
http://www.uggbootsclearancesale.us.org
http://www.michaelkorsoutletofficial.com
http://www.yeezyboost350.org.uk
http://www.outletsugg.us.com
http://www.airjordan4.us
http://www.coachoutletstoreonlines.com.co
http://www.raybansunglasses90off.us.com
http://www.ralphlaurenpolos.org.uk
http://www.michaelkorsoutletonlineshops.us.com
http://www.cheapuggs-forsale.in.net
http://www.cheapjordans-forsale.us.com
http://www.canadagooseoutletonlines.us.com
http://www.coachoutlet-clearance.us.org
http://www.uggoutletstoreshoes.us.com
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.me.uk
http://www.canada-gooseoutletstores.com
http://www.coachoutleto.us.com


คำตอบที่ 14       รายละเอียดคำตอบ

Skin Novela

20 พ.ค. 2560 เวลา 13:40 น.
Hyaluronic Corrosive: It is an extreme epidermis lotion that holds the wetness under your epidermis part stages. It furthermore ensures dry skin and keeps your epidermis part sensitive.

Red Tea Separate: It is extremely rich in aggressive to oxidants that protects your epidermis part from toxins and helps in repairing mobile damage.

https://supplementch3mistry.com/skin-novela/

คำตอบที่ 13       รายละเอียดคำตอบ

Skin Novela

18 เม.ย. 2560 เวลา 17:59 น.
In what potential would Skin Novela Serum be a wise decision for you to implement Skin Novela Serum against increasing item?

In the first position fresh your details about any delicate material and pat your epidermis dry legitimately. After that take out the required amount of Skin Novela Serum on your hand and speck everything over your experience. Furthermore, cover your throat with this. Massage your expertise in the upward heading until the product is very maintained into your epidermis part.

I would propose you to implement Skin Novela Serum product for most excessive 60 periods to long last the results.


Read More Click Here >>>> http://dietplanusa.com/skin-novela/

คำตอบที่ 12       รายละเอียดคำตอบ

Muscle Chemistry

3 เม.ย. 2560 เวลา 21:02 น.
Heart Wellness Is Easy with Muscle Chemistry
The Widespread Threat of Center Illness
Numerous are worried about the news that coronary illness keeps on being the main source of death, within nations, such as the United Declares. The producers of Muscle Chemistry have reacted with a combined melanoma protection broker complement offering highly effective insurance from heart damage and mobile crumbling.


http://musclech3mistry.org/

คำตอบที่ 11       รายละเอียดคำตอบ

METATRONHUNTER4025

26 พ.ย. 2559 เวลา 08:24 น.
http://www.metatron4025.com
http://www.hunter4025.com
http://www.laser-watch.com
http://www.health-machine.org
http://www.e-healthmachine.net
http://www.e-healthmachine.org
http://www.e-healthmachine.com
http://www.health-machine.net
http://www.boruhealthmachine.net
http://www.boruhealthmachine.org
http://www.boruhealthmachine.com
http://www.shengshou.cc
http://www.o-bd.org
http://www.3d-nls-health-analyzer.com
http://www.skintestsystem.com
http://www.health-machine.com
http://www.3dnlshealthanalyzer.com
http://www.maikong.cc
http://www.e-dentaltools.com
http://www.skin-analyser.com
http://www.iridologycamera.org
http://www.ion-cleanser.org
http://www.quantum-resonance-magnetic-analyzer.com
http://www.shengshou.cc
http://www.e-iphoneparts.com
http://www.iris160.com
http://www.iriscope.org
http://www.lasertherapymachine.com
http://www.monkong.net
http://www.high-voltage-therapy.com
http://www.skin-observed-system.com
http://www.monkon.net
http://www.hongmoyi.org
http://www.qra-software.com
http://www.healthfactory160.com
http://www.healthfactory160.net
http://www.healthfactory160.org
http://www.8dnls.net
http://www.vector-9d-nls.com
http://www.skin-observed-system.com
http://www.nls-software.com
http://www.ipp-metatron.com
http://www.veterinary-ultrasound.cc
http://www.hair-extensions.cc
http://www.human-hair.org
http://www.cheap-hair-extensions.net
http://www.wigs-for-sale.net
http://www.virgin-brazilian-hair.com
http://www.cheap-hair-extensions.net
http://www.virgin-indian-hair.com
http://www.virgin-european-hair.com
http://www.virgin-peruvian-hair.com


คำตอบที่ 10       รายละเอียดคำตอบ

METATRONHUNTER

26 พ.ย. 2559 เวลา 08:23 น.
http://www.skin-observed-system.com
http://www.nls-software.com
http://www.ipp-metatron.com
http://www.veterinary-ultrasound.cc
http://www.hair-extensions.cc
http://www.human-hair.org
http://www.cheap-hair-extensions.net
http://www.wigs-for-sale.net
http://www.virgin-brazilian-hair.com
http://www.cheap-hair-extensions.net
http://www.virgin-indian-hair.com
http://www.virgin-european-hair.com
http://www.virgin-peruvian-hair.com

คำตอบที่ 9       รายละเอียดคำตอบ

clibin009

21 พ.ค. 2559 เวลา 08:15 น.
http://www.oakleyvault.us.com/
http://www.oakley--sunglasses.com.co/
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses1.us.com/
http://www.oakleysunglasses.com.co/
http://www.raybans.name/
http://www.ray-ban-sunglass.us.com/
http://www.rayban--sunglasses.org/
http://www.polo-ralph-lauren.us.com/
http://www.polo-ralph-lauren-outlet.us.com/
http://www.burberry-outlet-store.us.com/
http://www.burberryoutlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggsoutlets.us.com/
http://www.uggs-outlet.in.net/
http://www.cheapuggboots.in.net/
http://www.cheap-uggs.in.net/
http://www.louisvuitonoutlet.us.com/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louisvuitton.ar.com/
http://www.louisvuitton-outlet-store.com/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.christian-louboutin.org.uk/
http://www.rolexreplicawatches.us.com/
http://www.replica--watches.com/
http://www.air-jordanshoes.net/
http://www.nike--outlet.com/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutletsonline.us.com/
http://www.prada-handbags.us.com/
http://www.prada-outlets.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.tiffanyandco1.us.com/
http://www.tiffanyandco-jewelry.us.com/
http://www.nikeairmaxinc.net/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags-outlet.in.net/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.coachoutlet-online.in.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.true-religionoutlet.in.net/
http://www.truereligionjeansoutlet.us.com/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.cheaptruereligion.us.com/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.scarpehogan--outlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/
http://www.michael--korsoutlet.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.hollistersale.org.uk/
http://www.thenorth--face.co.uk/
http://www.mulberryhandbagsoutlet.co.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.co.uk/
http://www.nike--airmax.co.uk/
http://www.nikeairmax.org.uk/
http://www.nike-free-run.org.uk/
http://www.abercrombie-and-fitch.org.uk/
http://www.nike-roshe-run.org.uk/
http://www.nike-trainers.org.uk/
http://www.nike-air-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.org.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.us/
http://www.abercrombie-andfitch.us.com/
http://www.hermesbirkinbags.com.co/
http://www.the-northfaceoutlet.us.com/
http://www.the-north-face.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.nfljerseys-cheap.us.com/
http://www.cheap-wedding-dresses.org/
http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/
http://www.mont-blanc-pens.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcm-handbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghdhair-straighteners.org.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.us.com/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x3workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.us.com/
http://www.hollister-clothingstore.us.com/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphonecase.us.com/
http://www.timberland-boots.us/
http://www.occhiali-oakley.it/
http://www.christian--louboutin.it/
http://www.ralphlauren-outlet.it/
http://www.abercrombiehollister.it/
http://www.nikeair-max.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-allstar.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.rayban--occhiali.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.saclancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.montrespas-cher.fr/
http://www.karenmillen.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://www.marcjacobsoutlet.us/
http://www.cheapweddingdresses.org.uk/
http://www.replica--watches.co.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.pandora-jewelry.us.com/
http://www.pandorajewelrys.us.com/
http://www.pandora--charms.in.net/
http://www.pandora--charms.org.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski.me.uk/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/
http://www.ugg--australia.it/
http://www.uggs-canada.ca/
http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.louis-vuitton-handbags.org.uk/
http://www.louisvuitton-canada.ca/
http://www.borse-louis-vuitton.it/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.canadagoose.net.co/
http://www.canada-goose-jackets.us.com/
http://www.canada-goose-outlet.us.com/
http://www.canadagoose--jackets.ca/
http://www.canadagoose-paschere.fr/
http://www.canada-goose.me.uk/
http://www.moncler.org.uk/
http://www.moncleroutlet.com.co/
http://www.monclerjackets.us.org/
http://www.doudoune-monclerpascher.fr/
http://www.barbour-jackets.org.uk/
http://www.moncler--outlet.it/
http://www.canada--goose.se/
http://www.moncleronline-shop.de/
http://www.moncler.org.es/
http://www.moncler.co.nl/
http://www.canadagooses.co.nl/
http://www.barbour.us.org/
http://www.oakleys-glasses.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/


คำตอบที่ 8       รายละเอียดคำตอบ

Lavonn

30 ส.ค. 2557 เวลา 18:18 น.
http://cheapestcarinsurance.cheap http://autoinsuranceautoinsurance.cheap http://viagraviagra.cheap http://withlevitra.com http://cheapestautoinsurance.cheap

คำตอบที่ 7       รายละเอียดคำตอบ

Lavonn

30 ส.ค. 2557 เวลา 18:17 น.
http://cheapestcarinsurance.cheap http://autoinsuranceautoinsurance.cheap http://viagraviagra.cheap http://withlevitra.com http://cheapestautoinsurance.cheap

คำตอบที่ 6       รายละเอียดคำตอบ

Winter

25 ส.ค. 2557 เวลา 02:04 น.
http://freecarinsurancequotes.cheap http://freeautoinsurancequotes.cheap http://theaccutane.com http://cheapcarinsurance.cheap

คำตอบที่ 5       รายละเอียดคำตอบ

Winter

25 ส.ค. 2557 เวลา 02:03 น.
http://freecarinsurancequotes.cheap http://freeautoinsurancequotes.cheap http://theaccutane.com http://cheapcarinsurance.cheap

คำตอบที่ 4       รายละเอียดคำตอบ

Nash

15 ส.ค. 2557 เวลา 18:09 น.
http://greatgenericviagra.com http://propeciapropecia.com http://cheapinsurancecheapinsurance.net http://reductautoinsurance.com

คำตอบที่ 3       รายละเอียดคำตอบ

Kaan

10 ส.ค. 2557 เวลา 04:52 น.
This arictle is a home run, pure and simple! http://ntvzow.com [url=http://fhjgczwn.com]fhjgczwn[/url] [link=http://exjerddbd.com]exjerddbd[/link]

คำตอบที่ 2       รายละเอียดคำตอบ

Ahmed

9 ส.ค. 2557 เวลา 07:18 น.
Too many http://gaemndcumye.com">colntimepms too little space, thanks!

คำตอบที่ 1       รายละเอียดคำตอบ

Alberto

6 ส.ค. 2557 เวลา 03:14 น.
Finndig this post solves a problem for me. Thanks!

ผู้อ่าน: 93627 ครั้ง

ตอบโดย คุณ :
 รายละเอียดคำตอบ :
                            รหัสส่งข้อมูล : 
ป้อนรหัส : 
กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนในรูปภาพ
 
 

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
:::::::: LINK ::::::::::::
Cheqa
.
.