ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
สายตรงอธิการบดี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อคำถาม  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์
โดย
คุณ คณะวิทยาการจัดการ 

8 เม.ย. 2557 เวลา 03:33 น.
การจัดการความรู้ : เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดย ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์

คณะวิทยาการจัดการ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เมื่อศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชัชวาล แอล่มล้า ได้กล่าวนำถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการต่อยอด สู่การทำงานวิจัย โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานทั้งระดับ นโยบายและผู้ปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการดำเนินงานแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้กำกับนโยบาย เกี่ยวกับงานบริการวิชาการสู่สังคม และ งานวิจัย ได้แก่ ผศ.ชฏาพร โพคัยสวรรค์ ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการบริการวิชาการจนพัฒนาไปสู่การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใช้โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี คือ ผศ. สัจจา ไกรศรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ปรียาพร ...... จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ จากคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

วิทยากรได้นำเสนอประสบการณ์ในการวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเกิดการ บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในระดับนโยบายนั้น ผศ.ชฏาพร โพคัยสวรรค์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการ บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนมานานพอสมควร โดยเริ่มจากการหาต้นแบบจากสถาบันอื่น ๆ ที่ประสบผลสำเร็จ จากนั้นมหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรตั้งแต่ในระดับสาขาวิชาในฐานะเจ้าของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขา คณะวิชาที่จะต้องดำเนินงานบริการวิชาการสู่สังคมตามภาระหน้าที่ จนสรุปออกมาเป็นระดับมหาวิทยาลัย การทำงานในส่วนของผู้กำกับนโยบาย จะพัฒนาระบบและกลไกในงานบริการวิชาการสู่สังคม ตั้งแต่ ระบบการจัดสรรงบประมาณ รูปแบบการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลต่างๆ โดยคำนึงถึงผลผลิตที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์5 (การบริการวิชาการ) และยังทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของส่วนต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ อาทิ การรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการวิชาการมาจัดทำเป็นหนังสือ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการสู่สังคม การทำหน้าที่ศึกษารวบรวมความต้องการการบริการวิชาการของชุมชนที่อยู่พื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการเป็นหน่วยประสานในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจน จัดการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินการ บทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนนี้ช่วยทำให้ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพของสาขาวิชาและคณะวิชาเกี่ยวการกับเผยแพร่องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการสู่สังคม การทำความร่วมมือกับชุมชน และ การศึกษาความต้องการของชุมชนได้รับการปฏิบัติแนวปฏิบัติในการนำงานบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนมีขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงานดังนี้
1.ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชา/วิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการในมคอ. 3 หมวด 5 แผนงานและการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 การถ่ายทอด ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในระดับปฏิบัติการ วิทยากรอาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ได้เสนอว่า ในการทำโครงการระดับคณะวิชาควรทำเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นโครงการบริการวิชาเพียงโครงการเดียวแล้วแตกโครงการใหญ่ให้ย่อยออกเป็นกิจกรรมระดับสาขาวิชา ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันภายใต้โครงการใหญ่ที่เป็นโครงการหลัก เพื่อไม่ให้มีจำนวนโครงการมากเกิน การพัฒนาโครงการบริการวิชาการควรเป็นแบบ Area base คือใช้พื้นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่ อยู่ในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่บริการโดยให้ละสาขาวิชาพัฒนาโครงการตามกลุ่มศาสตร์เข้าไปให้บริการ หลังจากได้พื้นที่และมีการให้บริการวิชาการแล้ว ผลที่ได้คือการได้รู้จักชุมชน การเข้าถึงชุมชน การเป็นพันธมิตร ที่หน่วยงานสถานศึกษาจะสามารถใช้พื้นที่เหล่านั้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือต่อยอดไปสู่การวิจัยชุมชน หรือ พัฒนาโครงการต่อเนื่องอื่นๆ ในพื้นที่ หากมีการลงโครงการบริการวิชาการในพื้นที่เดิมซ้ำๆ ผลพลอยได้อีกประการคือ สามารถตอบสนองงานประกันคุณภาพการศึกษาตัวชี้วัดความเข้มแข็งและยั่งยืน สิ่งสำคัญในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยคือ การสร้างเจตคติร่วมกันของบุคคลากรในคณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เพราะในทางปฏิบัติแล้ว เป็นการยากที่บุคคลเพียงคนเดียวจะสามารถทำงานบริการวิชาการได้สำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากบุคคลในสาขา คณะ หรือ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามรอบระยะเวลาการประเมิน

วิทยากรผศ.ปรียาภรณ์ ได้ยกตัวอย่างการทำงานของสาขาวิชาศิลปศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการคิดโครงการบริการวิชาการและ การบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัยว่า สาขาวิชาศิลปศึกษามีแนวทางการดำเนินงานโดยการวิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละปีพบว่ามีหลายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงลงพื้นที่เช่น วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปั้น การวาด หรือ รายวิชาศิลปะพื้นถิ่น วิชาเหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็นฐานคิดโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการถ่ายทอดงานศิลปะการปั่นให้กับนักเรียนและ โรงเรียนในท้องถิ่น เมื่อได้โครงการแล้ว ผู้ดำเนินโครงการได้บูรณาการกับการเรียนการสอนโดย คิดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปั้นเพิ่มเติมและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเป็นวิทยากรร่วม หรือทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ช่วยร่วมกับอาจารย์ ในระหว่างการให้บริการทางวิชาการ จากนั้นนักศึกษาได้นำเสนอสรุปความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันในชั้นเรียน อาจารย์ได้สังเคราะห์บทเรียนที่ได้พัฒนาออกเป็นบทเรียนการศิลปะการปั้นสำหรับครูปฐมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เป็นต้น

วิทยากรในระดับปฏิบัติการ ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์ ได้กล่าวถึงงานบริการวิชาการว่า เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ภาคบังคับ สำหรับคนเป็นผู้บริหารและ อาจารย์ ผลจากการทำงานบริการวิชาการนอกจากจะทำเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชา คณะวิชาแล้วที่อาจารย์หรือผู้บริหารสังกัดแล้ว ผลพลอยได้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ยังนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงสมรรถนะการทำงาน เพื่อใช้ในการประเมินภาระงานของอาจารย์แต่ละคนได้ด้วย เมื่อพวกเราต้องทำงานบริการวิชาการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะเข้ามาเรียนรู้กับภาระและบทบาทหน้าที่ของงานนี้ด้วยกัน คณาจารย์หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานบริการวิชาการที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจึงอยู่ภายใต้ ข้อบังคับและกลไกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้กำหนดแบบฟอร์มการเขียนของบประมาณบริการวิชาการวิชาการ และในแบบฟอร์มนั้น จะมีหัวข้อหนึ่งให้ผู้เสนอโครงการเขียนแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ งานวิจัย ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการผู้ปฏิบัติงานสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
1. การนำนักศึกษาร่วมออกพื้นที่ให้บริการวิชาการกับอาจารย์ เพื่อให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2. การนำข้อมูลความรู้ได้รับจากการบริการวิชาการ เป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาได้เรียนในชั้นเรียน
3. การนำประเด็นปัญหาจากการบริการวิชาการมาถ่ายทอดในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนใน ชั้นเรียน
4. การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน ทำโครงงาน หรือ ศึกษาค้นคว้าอิสระเพิ่มเติม

กระบวนการการบูรณาการงานบริการกับการเรียนการสอน
วิทยากรระดับปฏิบัติการ ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์ เสนอประสบการณ์การบริหารโครงการเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ว่า ก่อนจะจัดทำโครงการผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำการวิเคราะห์รายวิชาที่จะทำการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ก่อน ว่ามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมได้ เมื่อได้รายวิชาที่จะบูรณาการแล้ว ลำดับต่อมาคือการวางแผนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ โดยต้องวางแผนกิจกรรมให้ครอบคลุมตามปีงบประมาณคือ 12 เดือนเต็ม หรือ 1 รอบปีประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมการบริการวิชาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกันในช่วงเวลาการดำเนินงาน

ขั้นตอนแนวปฏิบัติของการบูรณาการการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับการเรียนการสอน

สรุปขั้นตอนของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนจากวิทยากรผู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้
1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (มีการศึกษาความต้องการและเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือ (MOU)
2.สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการ
3.พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หรือการดำเนินงาน
4.ระบุกิจกรรมใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.ดำเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการสู่สังคม
6.วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในรอบระยะเวลา 1 ปี

สรุปการแลกเปลี่ยนจากผู้ร่วมกิจกรรม

1.ในการจัดบริการวิชาการไม่ควรใช้วิทยาการจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ควรจัดให้มีวิทยากรจากภายในสาขาวิชาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้อาจารย์ที่ร่วมเป็นวิทยากรนำองค์ความรู้มาใช้ในการต่อยอด สู่การเรียนการสอนหรือ การทำวิจัย หากไม่มีการระบุชื่ออาจารย์ในสาขาวิชา จะทำให้กระบวนการของการต่อยอดงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนไม่ครบกระบวนการเพราะผุ้สอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาการ
2. แนวทางเพิ่มเติมสำหรับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนคือการกำหนดให้ให้นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการ หรือเป็นวิทยากรผู้ช่วย ตอบปัญหา และช่วยฝึกปฏิบัติ
3. ควรนำปัญหาที่ได้รับทราบจากผู้เข้ารับบริการวิชาการหรือจากการให้บริการวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการวิจัย หรือหัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษาในวิชาเรียน ในชั้นเรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมร่วมกัน
4. การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน ต้องมีหลักฐาน เพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพ เช่น แผนการสอน สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ในการเรียนการสอน
5. การต่อยอดงานบริการในศาสตร์ที่สาขามีความชำนาญจะทำให้เกิดงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้กับชุมชนได้
6. ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนได้มีการยกประเด็นเกี่ยวกับการการทำวิจัยก่อนการให้บริการวิชาการหรือการบริการวิชาการก่อนจึงนำมาสู่การวิจัย ประเด็นใดควรจะเกิดก่อน โดยผู้ร่วมกิจกรรมเห็นว่า ความเป็นจริงงานวิจัยควรเกิดขึ้นก่อน กล่าวคือ เมื่อนักวิจัยลงไปศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างในพื้นที่แล้วได้ความรู้จากผลการศึกษาวิจัยนั้นแล้ว จึงสามารถนำไปถ่ายทอดหรือให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่อื่น ๆ ได้ และเมื่อให้บริการวิชาการแล้วก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหาที่นำมาพัฒนาสู่การวิจัยต่อเนื่องกันเป็นวงจรสลับกัน การวิจัยที่เกิดก่อนการบริการวิชาการควรเป็นงานที่ใหญ่ มองในภาพรวม ส่วนงานวิจัยภายหลังการให้บริการวิชาการอาจจัดทำเป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่ใช้เวลาในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จใน 1 ภาคการศึกษา หรือ เสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
7. ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะว่า การบริการวิชาการไม่ได้ทำเสร็จสิ้นในวันที่ให้บริการในพื้นที่ 1-3 วันเท่านั้น แต่ยังต้องมีการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนเอกสารตำรา บทความทางวิชาการ หรือ การต่อยอดไปสู่การวิจัย ควรปรับกระบวนการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานและ ควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการต่อยอดบริการวิชาการไปไปสู่การทำวิจัย
8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการการประเมินผลการบูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม วิทยากรและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนพิจารณาร่วมกันว่า วิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องกำหนดเป้าหมายของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนก่อน ว่าต้องการให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้หรือได้รับประโยชน์อะไรจากการบริการวิชาการ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน เช่น กรณีการบูรณาการกับการทำโครงงาน ก็จะใช้ตัวโครงงาน ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เป็นเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการใช้แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานด้วย
9. มหาวิทยาลัยควรจัดทำคู่มือการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษา
10. ผู้ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพ วิทยากรระดับปฏิบัติการ ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์ ได้นำเสนอหลักกฐานประกอบการอ้างอิงคือ มคอ.3 รายวิชาหลักการตลาดและการโฆษณาและรายวิชาหลักการสื่อสารการตลาดดังเอกสารแนบ
คำตอบที่ 9       รายละเอียดคำตอบ

Kelis

29 พ.ค. 2559 เวลา 14:11 น.
Damn, I wish I could think of sontihemg smart like that!

คำตอบที่ 8       รายละเอียดคำตอบ

clibin009

21 พ.ค. 2559 เวลา 08:16 น.
http://www.oakleyvault.us.com/
http://www.oakley--sunglasses.com.co/
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses1.us.com/
http://www.oakleysunglasses.com.co/
http://www.raybans.name/
http://www.ray-ban-sunglass.us.com/
http://www.rayban--sunglasses.org/
http://www.polo-ralph-lauren.us.com/
http://www.polo-ralph-lauren-outlet.us.com/
http://www.burberry-outlet-store.us.com/
http://www.burberryoutlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggsoutlets.us.com/
http://www.uggs-outlet.in.net/
http://www.cheapuggboots.in.net/
http://www.cheap-uggs.in.net/
http://www.louisvuitonoutlet.us.com/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louisvuitton.ar.com/
http://www.louisvuitton-outlet-store.com/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.christian-louboutin.org.uk/
http://www.rolexreplicawatches.us.com/
http://www.replica--watches.com/
http://www.air-jordanshoes.net/
http://www.nike--outlet.com/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutletsonline.us.com/
http://www.prada-handbags.us.com/
http://www.prada-outlets.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.tiffanyandco1.us.com/
http://www.tiffanyandco-jewelry.us.com/
http://www.nikeairmaxinc.net/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags-outlet.in.net/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.coachoutlet-online.in.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.true-religionoutlet.in.net/
http://www.truereligionjeansoutlet.us.com/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.cheaptruereligion.us.com/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.scarpehogan--outlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/
http://www.michael--korsoutlet.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.hollistersale.org.uk/
http://www.thenorth--face.co.uk/
http://www.mulberryhandbagsoutlet.co.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.co.uk/
http://www.nike--airmax.co.uk/
http://www.nikeairmax.org.uk/
http://www.nike-free-run.org.uk/
http://www.abercrombie-and-fitch.org.uk/
http://www.nike-roshe-run.org.uk/
http://www.nike-trainers.org.uk/
http://www.nike-air-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.org.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.us/
http://www.abercrombie-andfitch.us.com/
http://www.hermesbirkinbags.com.co/
http://www.the-northfaceoutlet.us.com/
http://www.the-north-face.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.nfljerseys-cheap.us.com/
http://www.cheap-wedding-dresses.org/
http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/
http://www.mont-blanc-pens.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcm-handbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghdhair-straighteners.org.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.us.com/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x3workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.us.com/
http://www.hollister-clothingstore.us.com/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphonecase.us.com/
http://www.timberland-boots.us/
http://www.occhiali-oakley.it/
http://www.christian--louboutin.it/
http://www.ralphlauren-outlet.it/
http://www.abercrombiehollister.it/
http://www.nikeair-max.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-allstar.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.rayban--occhiali.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.saclancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.montrespas-cher.fr/
http://www.karenmillen.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://www.marcjacobsoutlet.us/
http://www.cheapweddingdresses.org.uk/
http://www.replica--watches.co.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.pandora-jewelry.us.com/
http://www.pandorajewelrys.us.com/
http://www.pandora--charms.in.net/
http://www.pandora--charms.org.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski.me.uk/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/
http://www.ugg--australia.it/
http://www.uggs-canada.ca/
http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.louis-vuitton-handbags.org.uk/
http://www.louisvuitton-canada.ca/
http://www.borse-louis-vuitton.it/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.canadagoose.net.co/
http://www.canada-goose-jackets.us.com/
http://www.canada-goose-outlet.us.com/
http://www.canadagoose--jackets.ca/
http://www.canadagoose-paschere.fr/
http://www.canada-goose.me.uk/
http://www.moncler.org.uk/
http://www.moncleroutlet.com.co/
http://www.monclerjackets.us.org/
http://www.doudoune-monclerpascher.fr/
http://www.barbour-jackets.org.uk/
http://www.moncler--outlet.it/
http://www.canada--goose.se/
http://www.moncleronline-shop.de/
http://www.moncler.org.es/
http://www.moncler.co.nl/
http://www.canadagooses.co.nl/
http://www.barbour.us.org/
http://www.oakleys-glasses.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/


คำตอบที่ 7       รายละเอียดคำตอบ

ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์

5 พ.ค. 2557 เวลา 22:59 น.
ตอบวิธีการประเมินผลคณะวิทยาการจัดการ ทำดังนี้
1. คณะเป็นผู้ประเมินผลการบูรณาการโดยใช่้ แบบประเมิน ไปยังอาจารย์และสาขาที่เสนอโครงการและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. อาจารย์ที่สอนรายวิชา เป็นผู้ประเมินผล จากนั้นเอาทั้งสองส่วนมาสังเคราะห์ออกมาเป็นผลของการบูรณาการและปรับปรุงในปีต่อไป


คำตอบที่ 6       รายละเอียดคำตอบ

ต่อ

1 พ.ค. 2557 เวลา 20:44 น.
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

คำตอบที่ 5       รายละเอียดคำตอบ

พนา

20 เม.ย. 2557 เวลา 22:30 น.
สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ขอบคุณค่ะ

คำตอบที่ 4       รายละเอียดคำตอบ

หน่า

20 เม.ย. 2557 เวลา 21:42 น.
ขอบคุณมากค่ะ

คำตอบที่ 3       รายละเอียดคำตอบ

Rattana

20 เม.ย. 2557 เวลา 21:39 น.
ถ้าเราสร้างเป็นขั้นตอนแล้ว ในขั้นการประเมิน เราต้องทำอย่างไรได้บ้าง

คำตอบที่ 2       รายละเอียดคำตอบ

กาญจนา

20 เม.ย. 2557 เวลา 04:28 น.
การบูรณาการสามารถนำไปใช้ได้ในทุกทีจริงๆ

คำตอบที่ 1       รายละเอียดคำตอบ

ธนารักษ์

9 เม.ย. 2557 เวลา 00:42 น.
ได้รั่บความรู้ และยังนำไปใช้กับการตอบประกันที่จะถึงได้ดี ต้องขอบคุณมากครับ

ผู้อ่าน: 39394 ครั้ง

ตอบโดย คุณ :
 รายละเอียดคำตอบ :
                            รหัสส่งข้อมูล : 
ป้อนรหัส : 
กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนในรูปภาพ
 
 

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
:::::::: LINK ::::::::::::
Cheqa
.
.