ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
สายตรงอธิการบดี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อคำถาม  แนวปฏิบัติการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม กับ การเรียนการสอนและการวิจัย อ.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (กรณ
โดย
คุณ คณะวิทยาการจัดการ 

8 เม.ย. 2557 เวลา 03:20 น.
จากการนำเสนอแนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับ การเรียนการสอนและการวิจัยต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และ วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ที่จัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรในตัวบุคคลหรือในเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ รวมทั้งสามารถนำเอาความรู้ ที่ได้จาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งการให้บริการวิชาการ นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังจะได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามมา หลังจากาการให้บริการวิชาการแก่สังคม อาทิเช่น การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร เกิดการบูรณาการความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนเกิดเป็นความร่วมมือจากการสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนหรือองค์กรที่สร้างความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่องหรือยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556)
จากความสำคัญ จำเป็น ดังกล่าวข้างต้น การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงได้กำหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ 10 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นองค์ประกอบที่ 5 มี 5 ตัวบ่งชี้ ชนิดของตัวบ่งชี้มีทั้งเป็นแบบกระบวนการ(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2) และแบบผลผลิตหรือผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 5.4 และ 5.5)
ดังนั้นจากภารกิจหลักดังกล่าว คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต่างได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวเป็น อย่างมาก จะเห็นได้จากการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ถึง 2 ครั้ง เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้นั้น ไปจัดการเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีขององค์กรให้ได้นั้น ดิฉัน อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะผู้ซึ่ง มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน และเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรที่ได้รับเชิญให้ร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธี ในการดำเนินงานให้แก่อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ทั้ง 2 ครั้ง คือ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 และ วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 สามารถสรุปองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินงานของตน ออกมาเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการบูรณาการโครงการบริการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ด้วยในปี 2554 มหาวิทยาลัย ได้ทำการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน โดยผลการสำรวจพบว่า ชุมชนอำเภอจอมบึงมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดบริการวิชาการที่จะสามารถช่วยส่งเสริมอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ ดังนั้น ในปี 2555 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงได้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” ต่อมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ตามรายละเอียดในตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนบ 1) และในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ผู้จัดโครงการในฐานนะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว จึงได้นำนักศึกษาไปร่วมอบรมและสังเกตการณ์ ต่อจากนั้นจึงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการกับหลักของการรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อหารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ในสัปดาห์ที่ 11 ของการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดในตัวอย่างการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว (ตามแนบ 2)
จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วม” ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากจะบูรณาการกับการเรียนการสอนแล้ว ยังพบว่า การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนตำบลจอมบึงสามารถทำได้ด้วยการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พืชผลทางการเกษตร การปลูกไม้พื้นถิ่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชนเป็นต้นทุน จากประเด็นดังกล่าว ผู้จัดโครงการจึงนำมาเป็นแนวทางของการวิจัยภายใต้หัวข้อเรื่อง รูปแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยที่ได้พบว่า ในเขตพื้นที่การดูและขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง มีจำนวน 12 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนมีการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับนโยบายผ่านเวทีชุมชน ทำให้เส้นทางท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความเป็นดั้งเดิม โดดเด่น ดึงดูดใจ แหล่งเรียนรู้เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลายของกิจกรรม โดยการยอมรับและยินดีต้อนรับของ คนชุมชนในท้องที่

คำตอบที่ 9       รายละเอียดคำตอบ

jaki badr

11 มิ.ย. 2559 เวลา 19:50 น.
https://al-qmah.org/isolation-tanks-in-makkah-company/
https://al-qmah.org/plain-tile-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/carpet-cleaning-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/detect-water-leaks-in-mecca-company/
https://al-qmah.org/sprayed-dafan-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/anti-insect-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/termite-control-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/cleaning-company-groves-mecca/
https://al-qmah.org/company-buying-user-mecca-furniture/
https://al-qmah.org/combating-cockroaches-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/furniture-cleaning-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/cleaning-pools-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/spray-pesticides-in-mecca-company/
https://al-qmah.org/cleaning-company-houses-in-mecca/
https://al-qmah.org/company-cleaning-tanks-in-makkah/
https://al-qmah.org/transfer-and-relocation-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/sofa-cleaning-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/pesticide-spraying-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/moquette-cleaning-company-in-mecca/
https://al-qmah.org/rat-control-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/control-cockroaches-in-riyadh-company/
https://al-qmah.org/the-fight-against-bed-bugs-in-riyadh-company/
https://al-qmah.org/wiring-ducts-riyadh-company/
https://al-qmah.org/plain-tile-company-in-riyadh/


คำตอบที่ 8       รายละเอียดคำตอบ

jaki badr

10 มิ.ย. 2559 เวลา 19:44 น.
https://al-qmah.org/
https://al-qmah.org/cleaning-company-in-riyadh
https://al-qmah.org/detect-water-leaks-in-riyadh-company
https://al-qmah.org/cleaning-company-houses-in-riyadh/
https://al-qmah.org/apartments-cleaning-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/cleaning-tanks-in-riyadh-company/
https://al-qmah.org/isolation-tanks-riyadh-company/
https://al-qmah.org/furniture-store-in-riyadh-company/
https://al-qmah.org/isolating-surfaces-riyadh-company/
https://al-qmah.org/company-purchase-used-furniture-in-riyadh/
https://al-qmah.org/anti-termite-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/spray-pesticides-in-riyadh-company/
https://al-qmah.org/transfer-furniture-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/insect-control-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/villas-cleaning-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/cleaning-houses-in-riyadh-company/
https://al-qmah.org/company-cleaning-houses-and-apartments-and-villas-tanks-in-jeddah/
https://al-qmah.org/cleaning-the-facades-of-stone-company-in-riyadh/
https://al-qmah.org/cleaning-and-glass-facades-in-riyadh-company/


คำตอบที่ 7       รายละเอียดคำตอบ

clibin009

21 พ.ค. 2559 เวลา 08:16 น.
http://www.oakleyvault.us.com/
http://www.oakley--sunglasses.com.co/
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses1.us.com/
http://www.oakleysunglasses.com.co/
http://www.raybans.name/
http://www.ray-ban-sunglass.us.com/
http://www.rayban--sunglasses.org/
http://www.polo-ralph-lauren.us.com/
http://www.polo-ralph-lauren-outlet.us.com/
http://www.burberry-outlet-store.us.com/
http://www.burberryoutlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggsoutlets.us.com/
http://www.uggs-outlet.in.net/
http://www.cheapuggboots.in.net/
http://www.cheap-uggs.in.net/
http://www.louisvuitonoutlet.us.com/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louisvuitton.ar.com/
http://www.louisvuitton-outlet-store.com/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.christian-louboutin.org.uk/
http://www.rolexreplicawatches.us.com/
http://www.replica--watches.com/
http://www.air-jordanshoes.net/
http://www.nike--outlet.com/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutletsonline.us.com/
http://www.prada-handbags.us.com/
http://www.prada-outlets.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.tiffanyandco1.us.com/
http://www.tiffanyandco-jewelry.us.com/
http://www.nikeairmaxinc.net/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags-outlet.in.net/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.coachoutlet-online.in.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.true-religionoutlet.in.net/
http://www.truereligionjeansoutlet.us.com/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.cheaptruereligion.us.com/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.scarpehogan--outlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/
http://www.michael--korsoutlet.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.hollistersale.org.uk/
http://www.thenorth--face.co.uk/
http://www.mulberryhandbagsoutlet.co.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.co.uk/
http://www.nike--airmax.co.uk/
http://www.nikeairmax.org.uk/
http://www.nike-free-run.org.uk/
http://www.abercrombie-and-fitch.org.uk/
http://www.nike-roshe-run.org.uk/
http://www.nike-trainers.org.uk/
http://www.nike-air-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.org.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.us/
http://www.abercrombie-andfitch.us.com/
http://www.hermesbirkinbags.com.co/
http://www.the-northfaceoutlet.us.com/
http://www.the-north-face.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.nfljerseys-cheap.us.com/
http://www.cheap-wedding-dresses.org/
http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/
http://www.mont-blanc-pens.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcm-handbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghdhair-straighteners.org.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.us.com/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x3workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.us.com/
http://www.hollister-clothingstore.us.com/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphonecase.us.com/
http://www.timberland-boots.us/
http://www.occhiali-oakley.it/
http://www.christian--louboutin.it/
http://www.ralphlauren-outlet.it/
http://www.abercrombiehollister.it/
http://www.nikeair-max.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-allstar.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.rayban--occhiali.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.saclancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.montrespas-cher.fr/
http://www.karenmillen.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://www.marcjacobsoutlet.us/
http://www.cheapweddingdresses.org.uk/
http://www.replica--watches.co.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.pandora-jewelry.us.com/
http://www.pandorajewelrys.us.com/
http://www.pandora--charms.in.net/
http://www.pandora--charms.org.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski.me.uk/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/
http://www.ugg--australia.it/
http://www.uggs-canada.ca/
http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.louis-vuitton-handbags.org.uk/
http://www.louisvuitton-canada.ca/
http://www.borse-louis-vuitton.it/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.canadagoose.net.co/
http://www.canada-goose-jackets.us.com/
http://www.canada-goose-outlet.us.com/
http://www.canadagoose--jackets.ca/
http://www.canadagoose-paschere.fr/
http://www.canada-goose.me.uk/
http://www.moncler.org.uk/
http://www.moncleroutlet.com.co/
http://www.monclerjackets.us.org/
http://www.doudoune-monclerpascher.fr/
http://www.barbour-jackets.org.uk/
http://www.moncler--outlet.it/
http://www.canada--goose.se/
http://www.moncleronline-shop.de/
http://www.moncler.org.es/
http://www.moncler.co.nl/
http://www.canadagooses.co.nl/
http://www.barbour.us.org/
http://www.oakleys-glasses.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/


คำตอบที่ 6       รายละเอียดคำตอบ

กระต่าย

9 พ.ค. 2557 เวลา 03:17 น.
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ในงานตัวเองได้พอดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

คำตอบที่ 5       รายละเอียดคำตอบ

จีจี้

20 เม.ย. 2557 เวลา 22:31 น.
การบริการวิชาการในชุมชนสามารถนำมาบูรณาการได้ใช้มั้ยค่ะ

คำตอบที่ 4       รายละเอียดคำตอบ

แดนนี่

20 เม.ย. 2557 เวลา 21:43 น.
ถ้าเราทำเป็นระบบกลไก แล้วนำไปใช้ น่าจะดีนะครับ

คำตอบที่ 3       รายละเอียดคำตอบ

ธารา

20 เม.ย. 2557 เวลา 21:40 น.
ขอบคุณครับ ที่ให้ความรู้


คำตอบที่ 2       รายละเอียดคำตอบ

somsri

20 เม.ย. 2557 เวลา 04:53 น.
ถ้าการวิจัยเป็นการวิจัยในองค์กร ที่ไม่ใช่ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้เปล่าค่ะ


คำตอบที่ 1       รายละเอียดคำตอบ

นรา

9 เม.ย. 2557 เวลา 00:44 น.
ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาข้อมูลนำไปใช้พอดีค่ะ

ผู้อ่าน: 37528 ครั้ง

ตอบโดย คุณ :
 รายละเอียดคำตอบ :
                            รหัสส่งข้อมูล : 
ป้อนรหัส : 
กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนในรูปภาพ
 
 

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
:::::::: LINK ::::::::::::
Cheqa
.
.