ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
สายตรงอธิการบดี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อคำถาม  คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการทำวิจัย (ขวัญปภัสสร จานทอง)
โดย
คุณ ไพโรจน์ บุญฤทธิ์

26 มี.ค. 2556 เวลา 17:10 น.


คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการทำวิจัย
(ขวัญปภัสสร จานทอง. (2554). การวิจัยทางธุรกิจ. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.)

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการสอนวิชาวิจัยธุรกิจ ทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาของผู้เรียนที่มักจะไม่เข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ ที่จะใช้ในการทำวิจัยได้อย่างดีพอ จึงอาจทำให้เกิด ความคลาดเคลื่อนในการดำเนินการทำวิจัยได้ จึงคิดว่าคำศัพท์บางคำอาจจะยากเกินกว่าที่ผู้ทำวิจัยจะเข้าใจหรืออาจจะเข้าใจแต่คลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้
1. วิธีการอุปมานกับวิธีการอนุมาน
อุปมาน จะมีการสร้างสมมติฐานจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
อนุมาน จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสร้างทฤษฎี ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้

วิธีการอนุมาน --> ทฤษฎี --> สร้างสมมติฐาน --> สร้างทฤษฎี
วิธีการอุปมาน --> เก็บรวบรวม --> สร้างทฤษฎี --> สร้างทฤษฎี


2. วิธีการกับระเบียบวิธี
วิธีการ หมายถึง เทคนิคที่จะใช้เก็บข้อมูลและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธี หมายถึง วิธีและกลยุทธ์ที่ใช้ในการทำวิจัย โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ตลอดจนกระบวนการวิจัยที่รวมทุกอย่างตั้งแต่การประยุกต์ใช้ทฤษฎี เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์

3. การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง เป็นการค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจจากภาพรวมของหลายมิติ
การวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง วิธีการหาความรู้ความเข้าใจ โดยเน้นที่ข้อมูลเชิงตัวเลข มี การควบคุมตัวแปรที่ทัศนศึกษา โดยจะมีการจัดเตรียมเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดกระทำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และประมวลข้อสรุป เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ

<การวิจัยเชิงคุณภาพ>
คำถามวิจัย ( อย่างไรหรืออะไร)
การอธิบายหัวข้อวิจัย( กำลังเกิดอะไรขึ้น)
การเก็บข้อมูล (กลุ่มตัวอย่างน้อย - ใช้การสัมภาษณ์ - ใช้เวลาเก็บข้อมูลไม่มาก)
การวิเคราะห์ข้อมูล ( ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ - ใช้เวลาวิเคราะห์นาน)

<การวิจัยเชิงปริมาณ>
คำถามวิจัย (ทำไม )
การอธิบายหัวข้อวิจัย ( ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร - ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล - การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม)
การเก็บข้อมูล ( กลุ่มตัวอย่างมาก - ใช้เวลาเก็บข้อมูลนาน)
การวิเคราะห์ข้อมูล (ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ - ใช้เวลาวิเคราะห์น้อย)

4. ความแตกต่างของประเภทข้อมูล

นามมาตร (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ฐานนิยม)
อันดับมาตร (เรียงลำดับได้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ)
ช่วงมาตร (เรียงลำดับได้ อันดับเท่ากัน ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน )
อัตราส่วนมาตร (เรียงลำดับได้ อันดับเท่ากัน ศูนย์แท้ )
5. ประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง จำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเฉพาะพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคล แต่เป็นกลุ่มของสิ่งที่จะวิจัยที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง จะเป็นรายชื่อของกรณีศึกษาจริงของกลุ่มประชากรที่กำหนดขึ้น กรอบการสุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรได้ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ได้ว่าเมื่อไร ที่ตัวอย่างจะไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรได้และไม่ควรนำมาใช้

6. วารสารวิชาการกับหนังสือพิมพ์

แสดงการเปรียบเทียบบทความระหว่างวารสารวิชาการกับหนังสือพิมพ์

<หัวข้อบทความวิชาการ>
ผู้เขียน (มักเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ส่วนใหญ่คุ้นเคยในแวดวงนักวิชาการ)
บรรณานุกรม (รายละเอียดที่อ้างถึงมักใช้ระบบการอ้างอิงที่เป็นแบบแผนไว้ที่ท้ายบทความไม่มีลักษณะการอ้างอิงภายในบทความ)
เนื้อหา โครงสร้าง (เนื้อหาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะได้มาจากงานวิจัย โครงสร้างการ เขียนตามรูปแบบ ได้แก่ บทคัดย่อ ความนำ การทบทวน วรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ )
ความยาว (บทความที่ยาวประมาณ 10 -15 หน้า ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้)
การตรวจสอบ ของผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความมักเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ผู้อ่าน ทบทวนอาจจะยอมรับว่าบทความสมบูรณ์ทั้งหมด หรือยอมรับว่า เนื้อหาวิชาได้รับการขยายปรับปรุงเพิ่มเติมหรืออาจจะเห็นว่ายังไม่ สมบูรณ์ทั้งหมด)

<บทความในหน้าหนังสือพิมพ์>
ผู้เขียน (นักหนังสือพิมพ์ มักเป็นนักข่าวที่เขียนบทความ มักไม่มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลและข้อคิดเห็น)
บรรณานุกรม (ไม่มีลักษณะการอ้างอิงภายในบทความ)
เนื้อหา โครงสร้าง(ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันและหัวข้อที่คนทั่วไปสนใจ มักจะอยู่ในความสนใจของผู้อ่านเป้าหมาย และมักจะมีรูปแบบที่แคบกว่า)
ความยาว(มักเป็นบทความสั้น ๆ)
การตรวจสอบ (การอ่านทบทวนทำโดยบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการของหนังสือพิมพ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ )


7. การสอบถามกับการสัมภาษณ์
<แบบสอบถาม>
จัดการโดย (จัดการดัวยตนเอง)
วิธีการสำรวจ (ไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล์)
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถามทางไปรษณีย์ แบบสอบถามทางโทรสาร แบบสอบถามทางอีเมล์)

<การสัมภาษณ์>
จัดการโดย ( ผู้สัมภาษณ์)
วิธีการสำรวจ (ตัวต่อตัว โทรศัพท์ สัมมนา)
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล (การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบสัมมนา)

-------------

ขวัญปภัสสร จานทอง. (2554). การวิจัยทางธุรกิจ. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.


คำตอบที่ 21       รายละเอียดคำตอบ

clibin009

21 พ.ค. 2559 เวลา 08:15 น.
http://www.oakleyvault.us.com/
http://www.oakley--sunglasses.com.co/
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses1.us.com/
http://www.oakleysunglasses.com.co/
http://www.raybans.name/
http://www.ray-ban-sunglass.us.com/
http://www.rayban--sunglasses.org/
http://www.polo-ralph-lauren.us.com/
http://www.polo-ralph-lauren-outlet.us.com/
http://www.burberry-outlet-store.us.com/
http://www.burberryoutlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggsoutlets.us.com/
http://www.uggs-outlet.in.net/
http://www.cheapuggboots.in.net/
http://www.cheap-uggs.in.net/
http://www.louisvuitonoutlet.us.com/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louisvuitton.ar.com/
http://www.louisvuitton-outlet-store.com/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.christian-louboutin.org.uk/
http://www.rolexreplicawatches.us.com/
http://www.replica--watches.com/
http://www.air-jordanshoes.net/
http://www.nike--outlet.com/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutletsonline.us.com/
http://www.prada-handbags.us.com/
http://www.prada-outlets.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.tiffanyandco1.us.com/
http://www.tiffanyandco-jewelry.us.com/
http://www.nikeairmaxinc.net/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags-outlet.in.net/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.coachoutlet-online.in.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.true-religionoutlet.in.net/
http://www.truereligionjeansoutlet.us.com/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.cheaptruereligion.us.com/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.scarpehogan--outlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/
http://www.michael--korsoutlet.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.hollistersale.org.uk/
http://www.thenorth--face.co.uk/
http://www.mulberryhandbagsoutlet.co.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.co.uk/
http://www.nike--airmax.co.uk/
http://www.nikeairmax.org.uk/
http://www.nike-free-run.org.uk/
http://www.abercrombie-and-fitch.org.uk/
http://www.nike-roshe-run.org.uk/
http://www.nike-trainers.org.uk/
http://www.nike-air-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.org.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.us/
http://www.abercrombie-andfitch.us.com/
http://www.hermesbirkinbags.com.co/
http://www.the-northfaceoutlet.us.com/
http://www.the-north-face.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.nfljerseys-cheap.us.com/
http://www.cheap-wedding-dresses.org/
http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/
http://www.mont-blanc-pens.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcm-handbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghdhair-straighteners.org.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.us.com/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x3workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.us.com/
http://www.hollister-clothingstore.us.com/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphonecase.us.com/
http://www.timberland-boots.us/
http://www.occhiali-oakley.it/
http://www.christian--louboutin.it/
http://www.ralphlauren-outlet.it/
http://www.abercrombiehollister.it/
http://www.nikeair-max.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-allstar.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.rayban--occhiali.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.saclancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.montrespas-cher.fr/
http://www.karenmillen.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://www.marcjacobsoutlet.us/
http://www.cheapweddingdresses.org.uk/
http://www.replica--watches.co.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.pandora-jewelry.us.com/
http://www.pandorajewelrys.us.com/
http://www.pandora--charms.in.net/
http://www.pandora--charms.org.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski.me.uk/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/
http://www.ugg--australia.it/
http://www.uggs-canada.ca/
http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.louis-vuitton-handbags.org.uk/
http://www.louisvuitton-canada.ca/
http://www.borse-louis-vuitton.it/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.canadagoose.net.co/
http://www.canada-goose-jackets.us.com/
http://www.canada-goose-outlet.us.com/
http://www.canadagoose--jackets.ca/
http://www.canadagoose-paschere.fr/
http://www.canada-goose.me.uk/
http://www.moncler.org.uk/
http://www.moncleroutlet.com.co/
http://www.monclerjackets.us.org/
http://www.doudoune-monclerpascher.fr/
http://www.barbour-jackets.org.uk/
http://www.moncler--outlet.it/
http://www.canada--goose.se/
http://www.moncleronline-shop.de/
http://www.moncler.org.es/
http://www.moncler.co.nl/
http://www.canadagooses.co.nl/
http://www.barbour.us.org/
http://www.oakleys-glasses.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/


คำตอบที่ 20       รายละเอียดคำตอบ

elbpmwi

7 พ.ค. 2557 เวลา 13:19 น.
vressl

คำตอบที่ 19       รายละเอียดคำตอบ

Billybob

25 ธ.ค. 2556 เวลา 15:42 น.
http://www.quotesmanager.net/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.bestautoinsur.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/

คำตอบที่ 18       รายละเอียดคำตอบ

Roxie

10 ธ.ค. 2556 เวลา 01:01 น.
http://findcollegesonline.net http://www.getquotefreeonline.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.pillsservice.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.bestedmedicines.com/

คำตอบที่ 17       รายละเอียดคำตอบ

Trevon

7 ธ.ค. 2556 เวลา 09:56 น.
http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.myhairwillbeback.com/

คำตอบที่ 16       รายละเอียดคำตอบ

Etty

27 พ.ย. 2556 เวลา 04:29 น.
http://www.searchonlinecolleges.net http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.bloggingsatan.com/generic-viagra.html http://www.sindhisoftoronto.com/online-cialis.html http://www.filedchic.com/levitra-generic.html http://www.filedchic.com/levitra-sales.html http://www.cargobikegallery.com/buy-viagra-online.html

คำตอบที่ 15       รายละเอียดคำตอบ

Jacie

18 พ.ย. 2556 เวลา 18:43 น.
http://120freecasinogames.com http://licensedinsurerslist.com http://allinsuranceplans.net http://insurersexpert.com http://cheapinsurancechance.com http://bestccards.com

คำตอบที่ 14       รายละเอียดคำตอบ

Esther

13 พ.ย. 2556 เวลา 15:01 น.
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.cheapsildenafilonline.com http://www.getcheapinsuronline.com/ http://allgamesinonesite.com http://www.insuranceinyourstate.net/des-moines-car-insurance-quotes.html http://best-slots-ever.com http://www.cheapautoinsuronline.com/

คำตอบที่ 13       รายละเอียดคำตอบ

Lakeisha

2 พ.ย. 2556 เวลา 18:03 น.
http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/ http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.topinsurancequotes.net/auto-insurance-quotes-new-york-city.html http://buyinsuronline.com http://www.topinsurancequotes.net/ http://insurerswebworld.com http://allinsuranceplans.net

คำตอบที่ 12       รายละเอียดคำตอบ

Joan

1 พ.ย. 2556 เวลา 11:52 น.
http://blackjackencyclopedia.com http://www.insuranceinyourstate.net/ http://www.myedtreatment.com http://www.edtreatmentforyou.com/ http://myinsuranceplans.net http://oncasino.org http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/utah-cheap-car-insurance.html

คำตอบที่ 11       รายละเอียดคำตอบ

Dina

10 ต.ค. 2556 เวลา 10:30 น.
http://defcon-bangalore.org http://www.encounterberlin.com/car-hire-germany.html http://wotarmory.com http://www.maqdown.com/cialis.html http://setantabetblog.com

คำตอบที่ 10       รายละเอียดคำตอบ

Leatrix

27 ก.ย. 2556 เวลา 11:30 น.
http://www.insurers-guide.com/ http://politics-matters.com/ http://www.getedtabsonline.com http://www.everydaytwinks.com/viagra-sale.html http://www.twinklehillfarm.com/car-insurance-quotes.html http://www.maeed.com/cheap-cialis.html

คำตอบที่ 9       รายละเอียดคำตอบ

Sewana

6 ก.ย. 2556 เวลา 05:18 น.
http://www.lifeinsurplace.com/ http://www.insurers-guide.com/

คำตอบที่ 8       รายละเอียดคำตอบ

Lark

5 ก.ย. 2556 เวลา 18:54 น.
http://www.insurers-guide.com/ http://www.perfectautoinsur.com/

คำตอบที่ 7       รายละเอียดคำตอบ

Klondike

31 ส.ค. 2556 เวลา 18:20 น.
http://www.lifeinsurplace.com/ http://www.insurers-list.com/

คำตอบที่ 6       รายละเอียดคำตอบ

Jeannie

31 ส.ค. 2556 เวลา 01:20 น.
http://www.insurers-guide.com/ http://www.insurers-list.com/

คำตอบที่ 5       รายละเอียดคำตอบ

Armena

29 ส.ค. 2556 เวลา 07:25 น.
http://www.insurdealsnow.com/ http://www.perfectautoinsur.com/

คำตอบที่ 4       รายละเอียดคำตอบ

Armena

29 ส.ค. 2556 เวลา 07:25 น.
http://www.insurdealsnow.com/ http://www.perfectautoinsur.com/

คำตอบที่ 3       รายละเอียดคำตอบ

Bart

11 ส.ค. 2556 เวลา 06:30 น.
I cannot tell a lie, that really heedpl. http://httyifuzaue.com [url=http://siebjaexauq.com]siebjaexauq[/url] [link=http://yhcpkzihb.com]yhcpkzihb[/link]

คำตอบที่ 2       รายละเอียดคำตอบ

Antonio

10 ส.ค. 2556 เวลา 11:05 น.
Keep on writing and http://sawtvx.com">chgnuigg away!

คำตอบที่ 1       รายละเอียดคำตอบ

Igor

30 ก.ค. 2556 เวลา 22:07 น.
These pieces really set a standard in the intyudrs.

ผู้อ่าน: 42408 ครั้ง

ตอบโดย คุณ :
 รายละเอียดคำตอบ :
                            รหัสส่งข้อมูล : 
ป้อนรหัส : 
กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนในรูปภาพ
 
 

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
:::::::: LINK ::::::::::::
Cheqa
.
.