ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
สายตรงอธิการบดี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อคำถาม  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) คณะวิทยาการจัดการ
โดย
คุณ คณะวิทยาการจัดการ 

21 มี.ค. 2556 เวลา 15:46 น.
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ความเป็นมาและความสำคัญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหน้าที่ที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได้หันมาตระหนักและมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้มีการกำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐานการศึกษาและมีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการจึงได้ตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า “สมศ.” และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มุ่งพัฒนางานด้านประกันคุณภาพให้มีระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยจะให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้วิชาการและมีความชำนาญในวิชาชีพ เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รักในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา มีความขยันอดทน และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
การประกันคุณภาพในปีที่ผ่านๆ มาในช่วงแรก มักจะพบกับอุปสรรคของการที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนำระบบประกันคุณภาพ (PDCA) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน การค้นหาเอกสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก นอกจากนี้บุคลากรยังมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก จึงมองว่าการประกันคุณภาพเป็นการเพิ่มภาระ แต่เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพ จะช่วยลดความผิดพลาดต่าง ๆ ในการทำงานและพัฒนาคุณภาพให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นได้ จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการได้ทำการกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการงานภายในคณะฯ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพสัมฤทธิผล โดยทำการจัดประชุมอาจารย์ทั้งคณะเพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างคนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหล่งสร้างผลผลิตเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยองค์ความรู้และระบบประกันคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1.สร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้เอื้อต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมต้องการ
3. พัฒนาระบบงานบริหารให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1.ผลผลิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
2.นักศึกษามีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตอบสนองการประเมินของ สกอ. สมศ. และก.พ.ร.
4. มีการกระจายอำนาจลงสู่สาขาวิชา ทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.คุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
2.พัฒนาผลผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนำมาใช้เชิงบูรณาการ
3.ยกระดับการบริการที่มีคุณค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4.สนับสนุนการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วม
5.ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
6.พัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิตำแหน่งวิชาการ ศักยภาพ จิตวิญญาณในวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์กร

ขอบข่ายการดำเนินงาน
1.การสร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการทำงานเป็นทีมให้กับ
บุคลากรซึ่งได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่
2.การสร้างเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน เช่น การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการโดยให้ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.คณะวิทยาการจัดการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการด้าน
การประกันคุณภาพพร้อมกับกำหนดความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯสำหรับการดำเนินงานใน ทุกด้าน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การประกันคุณภาพ จะทำให้ได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. นักศึกษาและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. อาจารย์ทำงานอย่างมืออาชีพ มีการทำงานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
3. บุคลากร คณะวิทยาการจัดการมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ

วิธีการดำเนินงาน Best Practice
กระบวนขั้นตอนการประกันคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ คณะฯได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสำเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกำกับดูแลตนเอง (Self-regulation system) ในระดับสาขา และระดับคณะฯ
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบทั้งในระดับสาขา และระดับคณะ โดยการตรวจสอบด้วยตนเอง และการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นที่สาขา และคณะ
คณะวิทยาการจัดการจะใช้ทฤษฎีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนำปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต จึงเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ บัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์และเพื่อให้คณะวิทยาการจัดการเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยใช้มาตรการเร่งรัดให้ทุกสาขา มีระบบควบคุมคุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการดำเนินงานควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ด้วยระบบ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพที่มุ่งหวัง ซึ่งระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายในคณะวิทยาการจัดการ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการวางแผน (Plan: P) คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ มีการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา จะได้มีข้อมูลที่จะนำมาแก้ไขหรือพัฒนาการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในครั้งต่อไป โดยจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทรัพยากรสนับสนุน ตลอดจนทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของสกอ. สมศ.และกพร. ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ จะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา ในขั้นตอนนี้จะช่วยกระตุ้นให้อาจารย์มีความตระหนักและติดตามผลการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ ต่าง ๆ และทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน รับรู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ โดยการจัดทำคำสั่ง ประชุมและมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ ต่อจากนั้นจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพต่อการพัฒนาให้ก้าวหน้าสู่ความเลิศทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ดังนั้น คณะฯ จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อจะได้สามารถดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับนโยบายประกันคุณภาพของสถาบันฯ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะฯ อีกทั้งคณะฯยังได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 -2555 (รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ หมายเลข 1) จึงได้ทำการกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงานฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมีคุณภาพ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก
5.พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรม 5 ประเภท คือ ส่งเสริมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ การบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการทำให้เป็นผู้มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธ์ภาพของคณะวิทยาการจัดการกับหน่วยงานอื่น และชุมชน
3. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการ และประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า
4. จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน
นโยบายด้านการวิจัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายใน คือ 1 สาขา 1 งานวิจัยและภายนอก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
นโยบายด้านบริการทางวิชาการสู่สังคม
1. สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน
3. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ชุมชน
นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสาขาวิชาผ่านชุมนุม และคณะที่จัดโดยองค์การนักศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่สู่สาธารณชน
นโยบายด้านบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์
2. พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
4. ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. พัฒนาเทคโนโลยีภายในคณะวิทยาการจัดการให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
นโยบายด้านงบประมาณ
1. สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. ปรับกระบวนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
วางแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ
1. สนับสนุนการพัฒนากลไกประกันคุณภาพการศึกษา ทำการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบการทำงานภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ดำเนินการให้คณะวิทยาการจัดการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการตามคู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและดำเนินการประเมินตนเองพร้อมจัดทำรายงานทั้งระดับสาขาวิชา และระดับคณะ
3. สนับสนุนให้สาขาวิชาที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีความพร้อมสำหรับการตรวจและการประเมิน คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกและมีการนำผลไปปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
2. ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do: D) ทำการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนและจัดทำแผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน ต่อจากนั้นจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการโครงการพิเศษ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การให้ความสำคัญของผู้บริหาร ผู้บริหารมีการนำกระบวนการประกันคุณภาพมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยจะมีการให้ประชาคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
2.1.1 การกำหนดทิศทางการดำเนินการของคณะไว้ในแผนกลยุทธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยการนำตัวชี้วัดมาเป็นตัววัดการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ของคณะ และเมื่อดำเนินการเสร็จจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแต่ละปี เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป
2.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและดำเนินการตามองค์ประกอบที่ได้ระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ
2.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านงบประมาณ กำลังคน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯและบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะฯ การจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและให้กับสาขาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และคุณลักษณะของแต่ละสาขา การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้ช่วยเหลือในการดำเนินการงานต่าง ๆ ภายในคณะ ซึ่งการดำเนินการของคณะ มีรายละเอียดดังนี้
1) การผลิตบัณฑิต คณะฯได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามระบบและกลไกของการเปิดและปิดหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีคณะกรรมการรับผิดชอบครบถ้วน มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เช่น การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวปฏิบัติของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สาขาได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยกำหนดเป็นนโยบาย 1 สาขา 1 งานวิจัย เพื่อให้นำไปจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากการวิจัย มีการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ในด้านห้องเรียน (ที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้) ห้องปฏิบัติการ (ที่มีทุกสาขาวิชา) จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บริการให้กับอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนมีการประเมินผลคุณภาพของบริการ และนำผลไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
2) ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะฯ มีการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลขที่ 6) และบันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา) สำหรับศิษย์เก่าก็มีการจัดกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ (เครื่องคำนวณ) และวิชาชีพ (การทำซูชิ) มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการที่คณะฯได้ทำการอบรมให้ ไปจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ (การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน อบรมอาชีพเสริม ประกันคุณภาพ) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (การกีฬาน้องใหม่จอมบึงสดใส ไร้แอลกอฮอล์ Freshy Game และ Freshy Night 2011 การแข่งขันกีฬาคณะและงานวิทยาการสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปี 2554) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (การรักษา อนุรักษ์และรณรงค์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (การรณรงค์การเลือกตั้ง ปลูกฝังและเสริมสร้างประชาธิปไตย อบรมคุณธรรม และจริยธรรม) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (พิธีไหว้ครู แห่เทียนพรรษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ”) มีการสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก (มรภ.รำไพพรรณี ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหัวเขาจีน) และมีการประเมินผลสำเร็จตามตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตลอดจนมีการนำผลไปปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรม ในที่ประชุมของอาจารย์และองค์การนักศึกษา ตามที่ระบุไว้ในระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
3) ด้านการวิจัย คณะฯ ได้นำผลการประเมินเกี่ยวกับการวิจัยเข้าที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการตระหนักที่จะต้องดำเนินการวิจัย เนื่องจาก 2 – 3 ปีที่ผ่านมา คณะฯ จะได้คะแนนน้อยมากหรือบางข้อไม่มีคะแนน ทำให้บุคลากรเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น อีกทั้งคณะฯยังสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อให้บุคลากรทำงานวิจัย มีการอบรม ส่งเสริมให้ทำวิจัยเป็นชุด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระบบและกลไกบริหารงานวิจัย มีการนำงานวิจัยไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน นำมาสังเคราะห์ ตลอดจนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซด์และนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนนำผลไปปรับปรุง
4) ด้านการบริการวิชาการ คณะฯได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล วิสาหกิจชุมชน ครู นักเรียน เป็นต้น มีการให้บริการทางวิชาการที่เป็นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น สาขาการตลาด ได้เลือกพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหัวเขาจีน เพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยงบปี 55 ได้ทำการอบรมการบริการที่เป็นเลิศสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบปี 56 จะบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน ปี 57 อบรมภาษาอังกฤษให้กับยุวชนที่ปฏิบัติงานด้านการเป็นมัคคุเทศก์ของท้องถิ่น เป็นต้น พร้อมกับทำการประเมินและนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกของการบริการวิชาการ
5) ด้านศิลปวัฒนธรรม คณะฯได้ดำเนินการระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาทำขนมไทยพร้อมกับนำไปจำหน่ายในวิชา การบริหารผลิต การมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำแผ่นพับเพื่อโฆษณาศูนย์วัฒนธรรมบ้านหัวเขาจีน ในวิชาการจัดการการตลาด เป็นต้น พร้อมกับมีการประเมินความสำเร็จและนำผลไปปรับปรุงการบูรณาการ
6) ด้านการบริหารจัดการ คณะฯได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในคณะฯ มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 เรื่อง ได้แก่ ปี 2554 ได้ทำการจัดการความรู้ เรื่องการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและมือใหม่หัดทำวิจัย ปี 2555 ทำการจัดการความรู้ เรื่อง ปัญหาในชั้นเรียนและเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น โดยผ่านทางเว็บไซด์
7) ด้านการเงินและงบประมาณ ในปีที่ผ่านมาคณะฯได้มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข คณะฯจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินใหม่ มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจำคณะและสภาสถาบันอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
8) ด้านการประกันคุณภาพ คณะฯ มีการจัดตั้งคณะกรรรมการติดตามตัวชี้วัดทั้งในระดับคณะฯและสาขา มีการจัดทำคู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการรวบรวมเอกสารอ้างอิง มีการนำผลการการประกันคุณภาพที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศครบทุกด้าน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายจากภายนอก
2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะฯได้ทำการเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้
2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหารได้แก่ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานประกันคุณภาพร่วมกัน
2.2.2 คณะฯได้ทำการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดรับกับตัวชี้วัดที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมสมองและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนที่จัดทำขึ้น
2.2.3 คณะฯได้ทำการอบรมการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคน (หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าต้องจัดอบรมและเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนให้กับวิทยากรเอง) เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและได้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาในขณะเรียนให้ทำโครงการ โดยนำหลักวงจรคุณภาพมาใช้บริหารจัดการงานตามโครงการ นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับนายกองค์การนักศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.2.4 การเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารจัดการของผู้บริหารและนักศึกษาได้เข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงครั้งต่อไป
2.2.5 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เข้ามาเป็นคณะกรรมประจำคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักธุรกิจ ให้ได้เข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนาด้านการบริหารและการดำเนินงานของคณะฯ

3. ขั้นการตรวจสอบและประเมิน (Check : C) คณะฯ จะจัดประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินการ ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยทำการแจ้งรายงานผลการใช้ – จ่ายเงินตามไตรมาส ในที่ประชุมเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อจากนั้นจึงจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่จัดทำโครงการ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯได้กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินในแต่ละรอบปีงบประมาณ ต่อจากนั้นทำการตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยการประเมินความสำเร็จในเรื่องตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในโครงการและการใช้ – จ่ายงบประมาณ จากนั้นคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัดและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะทำการเก็บรวบรวมหลักฐานจากการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ในระดับสาขา ต่อจากนั้นนำหลักฐานที่สาขารวบรวมมาใช้ในระดับคณะฯ เพื่อรอรับการตรวจประเมินภายในตามที่สำนักประกันคุณภาพกำหนด

4. ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act: A) ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพจะศึกษารายงานผลการตรวจประเมิน แล้วนำผลไปถ่ายทอดในที่ประชุม เพื่อให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ตลอดจนมีการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดในแต่ละปี (รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนการดำเนินงาน (กระบี่)

ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการ
การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ คณะฯ ได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คณะฯมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ มีดังนี้
1. ด้านผู้บริหาร
1.1 ให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ
1.2 จัดสรรงบประมาณ และบุคลากร เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 มีการติดตามประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4 คณะฯมีการนำผลการประเมิน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป
1.5 คณะฯ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในคณะฯ โดยผ่านการประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในคณะฯ
1.6 คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณและทางกายภาพเพื่อการดำเนินการพัฒนางาน อาจารย์ และนักศึกษาอย่างเพียงพอ
1.7 คณะฯมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการตัด
คำตอบที่ 27       รายละเอียดคำตอบ

Easter

29 พ.ค. 2559 เวลา 18:11 น.
Yes we need Ninja viagherdpoers. Do we know any fans in the D.C. area?So excited about all the activities coming up.Got my third DVD today!! I’ll probably wear one out. So nice to watch every evening.Yes sorry about David’s sister. Have seen lots of helpful responses and resources.

คำตอบที่ 26       รายละเอียดคำตอบ

clibin009

21 พ.ค. 2559 เวลา 08:17 น.
http://www.oakleyvault.us.com/
http://www.oakley--sunglasses.com.co/
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses1.us.com/
http://www.oakleysunglasses.com.co/
http://www.raybans.name/
http://www.ray-ban-sunglass.us.com/
http://www.rayban--sunglasses.org/
http://www.polo-ralph-lauren.us.com/
http://www.polo-ralph-lauren-outlet.us.com/
http://www.burberry-outlet-store.us.com/
http://www.burberryoutlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggsoutlets.us.com/
http://www.uggs-outlet.in.net/
http://www.cheapuggboots.in.net/
http://www.cheap-uggs.in.net/
http://www.louisvuitonoutlet.us.com/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louisvuitton.ar.com/
http://www.louisvuitton-outlet-store.com/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.christian-louboutin.org.uk/
http://www.rolexreplicawatches.us.com/
http://www.replica--watches.com/
http://www.air-jordanshoes.net/
http://www.nike--outlet.com/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutletsonline.us.com/
http://www.prada-handbags.us.com/
http://www.prada-outlets.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.tiffanyandco1.us.com/
http://www.tiffanyandco-jewelry.us.com/
http://www.nikeairmaxinc.net/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags-outlet.in.net/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.coachoutlet-online.in.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.true-religionoutlet.in.net/
http://www.truereligionjeansoutlet.us.com/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.cheaptruereligion.us.com/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.scarpehogan--outlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/
http://www.michael--korsoutlet.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.hollistersale.org.uk/
http://www.thenorth--face.co.uk/
http://www.mulberryhandbagsoutlet.co.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.co.uk/
http://www.nike--airmax.co.uk/
http://www.nikeairmax.org.uk/
http://www.nike-free-run.org.uk/
http://www.abercrombie-and-fitch.org.uk/
http://www.nike-roshe-run.org.uk/
http://www.nike-trainers.org.uk/
http://www.nike-air-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.org.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.us/
http://www.abercrombie-andfitch.us.com/
http://www.hermesbirkinbags.com.co/
http://www.the-northfaceoutlet.us.com/
http://www.the-north-face.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.nfljerseys-cheap.us.com/
http://www.cheap-wedding-dresses.org/
http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/
http://www.mont-blanc-pens.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcm-handbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghdhair-straighteners.org.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.us.com/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x3workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.us.com/
http://www.hollister-clothingstore.us.com/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphonecase.us.com/
http://www.timberland-boots.us/
http://www.occhiali-oakley.it/
http://www.christian--louboutin.it/
http://www.ralphlauren-outlet.it/
http://www.abercrombiehollister.it/
http://www.nikeair-max.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-allstar.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.rayban--occhiali.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.saclancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.montrespas-cher.fr/
http://www.karenmillen.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://www.marcjacobsoutlet.us/
http://www.cheapweddingdresses.org.uk/
http://www.replica--watches.co.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.pandora-jewelry.us.com/
http://www.pandorajewelrys.us.com/
http://www.pandora--charms.in.net/
http://www.pandora--charms.org.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski.me.uk/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/
http://www.ugg--australia.it/
http://www.uggs-canada.ca/
http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.louis-vuitton-handbags.org.uk/
http://www.louisvuitton-canada.ca/
http://www.borse-louis-vuitton.it/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.canadagoose.net.co/
http://www.canada-goose-jackets.us.com/
http://www.canada-goose-outlet.us.com/
http://www.canadagoose--jackets.ca/
http://www.canadagoose-paschere.fr/
http://www.canada-goose.me.uk/
http://www.moncler.org.uk/
http://www.moncleroutlet.com.co/
http://www.monclerjackets.us.org/
http://www.doudoune-monclerpascher.fr/
http://www.barbour-jackets.org.uk/
http://www.moncler--outlet.it/
http://www.canada--goose.se/
http://www.moncleronline-shop.de/
http://www.moncler.org.es/
http://www.moncler.co.nl/
http://www.canadagooses.co.nl/
http://www.barbour.us.org/
http://www.oakleys-glasses.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/


คำตอบที่ 25       รายละเอียดคำตอบ

Kairii

25 ธ.ค. 2556 เวลา 03:52 น.
http://www.carinsurquote.com http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.carinsursite.com http://www.getyourquote.net/ http://www.locateautoinsur.com/

คำตอบที่ 24       รายละเอียดคำตอบ

Jayde

12 ธ.ค. 2556 เวลา 01:39 น.
http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.getyourquotenow.net/ http://www.getautoinsurers.com http://www.affordableratesonauto.com/

คำตอบที่ 23       รายละเอียดคำตอบ

Caro

11 ธ.ค. 2556 เวลา 02:15 น.
http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.quotecar.net/ http://www.geteddrugs.com/ http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.pillsservice.com/

คำตอบที่ 22       รายละเอียดคำตอบ

Jenibelle

30 พ.ย. 2556 เวลา 13:18 น.
http://www.healthinsurancebible.com/us-quote/south-carolina.html http://www.mylifeinsuranceplace.com/articles/broker-commission.html

คำตอบที่ 21       รายละเอียดคำตอบ

Tambrey

28 พ.ย. 2556 เวลา 12:52 น.
http://www.sindhisoftoronto.com/online-cialis.html http://www.carinsurquote.com http://www.cargobikegallery.com/cheap-viagra.html http://www.comparebestquotes.net http://www.yardsofgrapevine.com/online-cialis.html http://www.sindhisoftoronto.com/buy-cialis.html

คำตอบที่ 20       รายละเอียดคำตอบ

Buddy

20 พ.ย. 2556 เวลา 00:12 น.
http://www.drugsforedonline.com http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.cheapestcarinsur.com http://cheapinsurancechance.com http://coverageservices.net http://www.mymedicationsonline.com http://www.cheapprix.com

คำตอบที่ 19       รายละเอียดคำตอบ

Kevrel

13 พ.ย. 2556 เวลา 10:32 น.
http://www.autocoverageonline.net http://carprotectiondiscounts.com http://coverageservices.net http://insuranceorg.net http://www.insuranceinyourstate.net/columbus-car-insurance-quotes.html http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insurance-iowa

คำตอบที่ 18       รายละเอียดคำตอบ

Indy

10 พ.ย. 2556 เวลา 13:25 น.
http://insurersexpert.com http://onlinepokerlabs.com http://www.comparecheapquotes.net http://blackjackencyclopedia.com http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insurance-louisiana

คำตอบที่ 17       รายละเอียดคำตอบ

Justus

5 พ.ย. 2556 เวลา 10:47 น.
http://www.insuranceinyourstate.net/des-moines-car-insurance-quotes.html http://insurancemarketonline.net http://insurerswebworld.com http://myinsuranceplans.net http://www.edpillsguide.com/ http://licensedinsurerslist.com http://www.comparecheapquotes.net

คำตอบที่ 16       รายละเอียดคำตอบ

Andi

3 พ.ย. 2556 เวลา 17:38 น.
http://www.myedtreatment.com http://120freecasinogames.com http://automobileprotection.net http://best-slots-ever.com http://oncasino.org http://topinsuranceagents.net

คำตอบที่ 15       รายละเอียดคำตอบ

Boss

27 ต.ค. 2556 เวลา 08:55 น.
http://www.edpillsguide.com/ http://startsavingoninsurance.com http://www.babylaids.com/low-cost-car-insurance.html http://insurancemarketonline.net http://www.themoviebros.com/cheapest-car-insurance.html

คำตอบที่ 14       รายละเอียดคำตอบ

Bobs

22 ต.ค. 2556 เวลา 13:08 น.
http://oncasino.org http://www.babylaids.com/auto-insurance-quotes-online.html http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.mdc-commercial-property-for-rent.com/cheapest-health-insurance http://www.mdc-commercial-property-for-rent.com/cheap-health-insurance http://www.topautoguideonline.com/

คำตอบที่ 13       รายละเอียดคำตอบ

Lore

20 ต.ค. 2556 เวลา 06:16 น.
http://www.maqdown.com/viagra.html http://www.edtreatmentforyou.com/ http://priceforerection.com http://www.tracygracedesigns.com/cheap-cialis.html http://www.windows-phone-news.com/degree-programs.html http://www.maqdown.com/cialis.html

คำตอบที่ 12       รายละเอียดคำตอบ

Brendy

17 ต.ค. 2556 เวลา 09:38 น.
http://www.topedmeds.net http://www.edtreatmentplan.com http://www.maqdown.com/viagra.html http://www.comparecheapquotes.net http://www.windows-phone-news.com/degree-programs.html

คำตอบที่ 11       รายละเอียดคำตอบ

Cordy

16 ต.ค. 2556 เวลา 18:47 น.
http://www.comparecheapquotes.net http://www.tracygracedesigns.com/cheap-cialis.html http://www.maqdown.com/viagra.html http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.autocoverageonline.net http://www.edtreatmentplan.com http://www.getedtabsonline.com

คำตอบที่ 10       รายละเอียดคำตอบ

Keesha

29 ก.ย. 2556 เวลา 05:01 น.
http://www.zishaanshafi.com/life-insurance-rates.html http://www.topedmeds.net http://www.comparecheapquotes.net http://psychopoeia.com/ http://www.piecesnmelodies.com/car-insurance-free-quotes.html

คำตอบที่ 9       รายละเอียดคำตอบ

Snowy

26 ก.ย. 2556 เวลา 04:53 น.
http://www.everydaytwinks.com/buy-viagra-online.html http://www.piecesnmelodies.com/low-cost-car-insurance.html http://psychopoeia.com/ http://www.getedtabsonline.com http://www.maeed.com/cialis-online.html http://www.topedmeds.net

คำตอบที่ 8       รายละเอียดคำตอบ

Coralee

24 ก.ย. 2556 เวลา 20:26 น.
http://www.zishaanshafi.com/life-insurance-rates.html http://www.edtreatmentplan.com http://www.topedmeds.net http://www.zishaanshafi.com/affordable-life-insurance.html http://politics-matters.com/

คำตอบที่ 7       รายละเอียดคำตอบ

Joaquin

2 ก.ย. 2556 เวลา 03:03 น.
Wowza, problem solved like it never http://lxzlnd.com">haendppe.

คำตอบที่ 6       รายละเอียดคำตอบ

Jennis

1 ก.ย. 2556 เวลา 20:20 น.
http://www.insurdealsnow.com/ http://www.insurers-guide.com/

คำตอบที่ 5       รายละเอียดคำตอบ

Eddi

13 ส.ค. 2556 เวลา 18:00 น.
http://wotarmory.com/ http://ramblingsofamarinewife.com/

คำตอบที่ 4       รายละเอียดคำตอบ

Disney

11 ส.ค. 2556 เวลา 13:56 น.
http://ramblingsofamarinewife.com/ http://undercovercrafter.com/

คำตอบที่ 3       รายละเอียดคำตอบ

Clara

2 ส.ค. 2556 เวลา 08:16 น.
Thniikng like that shows an expert at work http://jtgzuwrcyzh.com [url=http://rrepae.com]rrepae[/url] [link=http://xtpbvjn.com]xtpbvjn[/link]

คำตอบที่ 2       รายละเอียดคำตอบ

Rizal

2 ส.ค. 2556 เวลา 01:23 น.
You really found a way to make this whole http://uljxueq.com">precoss easier.

คำตอบที่ 1       รายละเอียดคำตอบ

Deepak

31 ก.ค. 2556 เวลา 00:04 น.
Superbly iltiminalung data here, thanks!

ผู้อ่าน: 46588 ครั้ง

ตอบโดย คุณ :
 รายละเอียดคำตอบ :
                            รหัสส่งข้อมูล : 
ป้อนรหัส : 
กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนในรูปภาพ
 
 

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
:::::::: LINK ::::::::::::
Cheqa
.
.