ปรัชญา(Philosophy)
                  “สร้างคนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม”

           วิสัยทัศน์(Vision)
                 “เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาและองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ  นิเทศศาสตร์  และการท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

           พันธกิจ(Mission)
                 1. จัดการศึกษาทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
                 2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
                 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
                 4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทยและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
                 5. บูรณาการภารกิจทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต  เพื่อตอบสนองความต้องการต่อสังคม ท้องถิ่น  และประชาคมอาเซียน
                 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากร โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้

           เป้าประสงค์
              1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
                 2. บุคลากรของคณะมีระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.

           คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
           
  1. มีความรู้ในวิชาการและมีความชำนาญในวิชาชีพ
                2. เป็นผู้ใฝ่ดี  ใฝ่รู้   สู้งาน  มีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  เสียสละ  มีความรักในเพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  รักในการศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ตลอดเวลา มีความขยันอดทน และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
                3. มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

            อัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
             “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยคำสำคัญมีความหมายดังนี้
                        ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาทางธุรกิจ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมรักเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
                        ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่ทันสมัย โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สู่การเป็นนักคิด     นักปฏิบัติ และนักวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
                        สู้งาน หมายถึง มีความพยายามและอดทนต่อการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย

            เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาคตะวันตก   
                   โดยคำสำคัญมีความหมายดังนี้
                        ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้ำ  ป่า  ระบบนิเวศน์  เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการตามแนวพระราชดำริ (สีน้ำเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น (สีเขียว), ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  ศูนย์ชาติพันธุ์ (สีเหลือง) : ตามปรัชญาในพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น  เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  มีชื่อเสียง  และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1.  ครูพันธุ์บึง 2. มวยไทยศึกษา

            ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
                    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
                    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ
                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
                    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
                    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับคณะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<<< >>>