ปรัชญา(Philosophy)
    
              “สร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”
           ปณิธาน(Determination)
                 “คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเชิงธุรกิจ สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
           วิสัยทัศน์(Vision)
                 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพเชิงธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และ การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ”
           พันธกิจ(Mission)
                ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาชีพ และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                 1. จัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
                 2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
                 3. นำพระบรมราโชบายสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                 4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการพระราชดำริ
                 5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

            อัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
             “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยคำสำคัญมีความหมายดังนี้
                        ใฝ่ดีหมายถึง มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
                        ใฝ่รู้หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาทันต่อการเปลี่ยนแปลง
                        สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน

            เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ : บริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองงานจัดการทางธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ   
           
            ค่านิยมร่วม                    - MNS SWAT “หน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านการบริหารจัดการ”
                   MNS = Management Science Faculty
                   S = SMART
                   W = WORKS
                   A = ATTITUDE / ABILITY / ADVANCE / ASSURANCE / ASSESSMENT
                   T = TEAM

            ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
                    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
                    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
                    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ