การส่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

 

(ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตรวจสอบตามรายละเอียดของเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด เพราะความผิดพลาดของคุณเพียงคนเดียวอาจทำให้ทุกๆ ตำบลต้องรอคอยเอกสารที่ถูกต้องจากคุณ และเงินเดือนออกล่าช้า เป็นสาเหตุมาจากผู้ที่ทำเอกสารผิดพลาดเพียงไม่กี่คนที่ทำให้ทุกคนทุกตำบลต้องรอคอย)

 

คำชี้แจง  ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตนเองให้มีลักษณะ ดังนี้

       1. ตรวจสอบระบบตัวเลขที่ใช้ในเอกสาร หากใช้เลขไทยต้องเป็นเลขไทยทั้งเอกสาร หรือเลขอารบิคต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งเอกสาร  ห้ามมิให้ใช้ระบบตัวเลขปะปนกันระหว่างตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิค

        2. คะแนนและลายเซ็น ตรวจสอบการให้คะแนนในช่องผลการปฏิบัติงาน และการลงนาม (ลายเซ็น) จากผู้ควบคุมงานให้ครบถ้วน

       3. ตรวจสอบเลขที่และรหัสต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รหัสตำแหน่งงาน เลขที่สัญญาจ้าง (ขจ.) และวันที่ให้ถูกต้อง โดยเลขที่และรหัสแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ไม่ควรคัดลอกเอกสาร

 

 

 

เอกสารประกอบการส่งงาน  มีดังนี้

 

 

Rounded Rectangle: 1
เอกสารส่งมอบงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารอ้างอิง