หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560
26 มิ.ย. 2561 เวลา 15:07 น.
  การปฐมนิเทศฝึกงานของรุ่น11และรุ่น12 สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค.2560
8 พ.ค. 2560 เวลา 13:25 น.
  กิจกรรมงานบายเนียร์ สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ปรำจำปี 2560 ณ ห้อง ราชพฤกษ์ 6 พ.ค.60
8 พ.ค. 2560 เวลา 13:20 น.
 
  ประกันคุณภาพ
  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
    Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
    Home Room