หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  ฟื้นฟูวิถีทำนาบัวกับชุมชนตลาดอมยิ้ม
7 ส.ค. 2561 เวลา 10:08 น.
  สร้างสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2561
7 ส.ค. 2561 เวลา 10:03 น.
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560
26 มิ.ย. 2561 เวลา 15:07 น.
 
  ประกันคุณภาพ
  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
    Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
    Home Room