หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    26 พ.ย. 2561 เวลา 11:02 น.
  ทริปท่องเที่ยวเส้นอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
    16 พ.ย. 2561 เวลา 10:59 น.
  ฟื้นฟูวิถีทำนาบัวกับชุมชนตลาดอมยิ้ม
    7 ส.ค. 2561 เวลา 10:08 น.
  สร้างสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2561
    7 ส.ค. 2561 เวลา 10:03 น.
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560
    26 มิ.ย. 2561 เวลา 15:07 น.
  การปฐมนิเทศฝึกงานของรุ่น11และรุ่น12 สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค.2560
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:25 น.
  กิจกรรมงานบายเนียร์ สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ปรำจำปี 2560 ณ ห้อง ราชพฤกษ์ 6 พ.ค.60
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:20 น.
  การแข่งขัน พ.จ.น.ก.เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 39 ของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้เข้าแข่งขันทักษะการท่องเที่ยวและโรงแรม
    28 มี.ค. 2560 เวลา 14:35 น.
  การแข่งขัน พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 ของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้เข้าแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
    28 มี.ค. 2560 เวลา 14:01 น.
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    28 มี.ค. 2560 เวลา 11:33 น.
  การเยี่ยมชมวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    28 พ.ค. 2557 เวลา 20:49 น.
  โครงการฝึกปฏิบัติการจัดรายการท่องเที่ยววัฒนธรรม วันที่ 22และ28 กันยายน 2556
    28 พ.ค. 2557 เวลา 20:47 น.

 

 
  ประกันคุณภาพ
  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
    Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
    Home Room