ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการจัดการ