ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศน์สัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

 

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
<< >>