ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศน์สัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประธานสาขาการจัดการทั่วไป
<< >>