ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ

ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
<< สามารถคลิกเลือกที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>