ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
<< สามารถคลิกเลือกที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>