ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
     ดาวน์โหลด   คำร้องต่างๆ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ขอใช้รถบัสปรับอากาศ      
0.08 Mb
158
ใบยืมพัสดุและขออนุญาตใช้ห้องประชุม      
0.44 Mb
258
ใบแจ้งซ่อม      
0.46 Mb
264
ใบเบิกพัสดุ      
0.43 Mb
264
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ      
0.03 Mb
253
ขอให้ออกคำสั่งไปราชการ      
0.39 Mb
268
ขอไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
0.39 Mb
260
ขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน      
0.42 Mb
253
ขอให้ออกหนังสือเชิญวิทยากร      
0.38 Mb
262
ขอใช้รถราชการ      
0.46 Mb
281


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย