ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
     ดาวน์โหลด   เอกสารเบิก - จ่าย

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรม zoom สำหรับการประชุม      
1.00 Mb
260
quiz      
0.07 Mb
265
สัญญาเช่ารถยนต์      
0.80 Mb
270
ใบรายงานผลการพัฒนาตนเอง      
0.33 Mb
262
ใบสำคัญรับเงิน      
0.35 Mb
265
ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนวิทยากร)      
0.38 Mb
271
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน      
0.46 Mb
262
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (หลายคน)      
1.22 Mb
275
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (คนเดียว)      
0.80 Mb
268
งบหน้าค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน      
0.41 Mb
261


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย