ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องให้คําปรึกษานักศึกษา และห้องเรียน 1148

 

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องให้คําปรึกษานักศึกษา และห้องเรียน ๑๑๔๘
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ห้องให้คําปรึกษานักศึกษา และห้องเรียน ๑๑๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                  ปรับปรุงห้องให้คําปรึกษานักศึกษาและห้องเรียน ๑๑๔๘ จํานวน ๑ โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๓๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

รายละเอียด
รายละเอียด