ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
money >> The Study of Mon Community Cuisine to Develop
                Culture Tourism in Ratchaburi Province (ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์,2555)