ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศ  
 
เจตจำนงที่จะบริหารงานในคณะวิทยาการจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
   

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 
คำร้องรับรอง คณบดี กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง