ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

ประกาศ  
 
เจตจำนงที่จะบริหารงานในคณะวิทยาการจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
   

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 
คำร้องรับรอง คณบดี กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง