ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

   
   
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 
คำร้องรับรอง คณบดี กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2564  
คำร้องรับรอง คณบดี กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2563  
คำร้องรับรอง คณบดี กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2561  
คำร้องรับรอง คณบดี กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2560