คำนำ

 

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ เป็นการประเมินในวงรอบปีการศึกษา 2552 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตรวจสอบ  การดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  ในแต่ละองค์ประกอบ  ซึ่งประกอบด้วย  1) ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์   และแผนดำเนินงาน  2) การเรียนการสอน  3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  4) การวิจัย  5)  การบริการวิชาการแก่สังคม  6)  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  7)  การบริหารและการจัดการ  8)  การเงินและงบประมาณ   9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  และ 10) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)   โดยยึดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดไว้  เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในของคณะ   และนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ  เพื่อวางแผนบริหารจัดการ  และพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ  ต้องขอบคุณผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากร  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล   ข้อคิดเห็น  จนทำให้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะสำเร็จได้ด้วยดี   ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของคณะสืบต่อไป

 

 

 

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์   แสงสัมฤทธิ์

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

                                                                                                        หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของคณะวิทยาการจัดการ                                             1

            -  บทสรุปผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ                                               1

            -  ประวัติความเป็นมา                                                                    3

            -  ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

               คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์                                                      4

            -  โครงการสร้างองค์กร                                                                   5

            -  ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ                                              6

            -  งบประมาณ                                                                             7

            -  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา                   8

 

บทที่  2  ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

            -  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ         9

            -  องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน                                                        15

            -  องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                                  43

            -  องค์ประกอบที่  4  การวิจัย                                                         51

            -  องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม                                   61

            -  องค์ประกอบที่  6  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                 75

            -  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ                                              81

            -  องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ                                      110

            -  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                        120

            -  องค์ประกอบที่  10 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาและ           133

                                      คุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

 

 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ)

                                                                                                        หน้า

 

บทที่  3  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ                           -  สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ                                                            138

-  ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ ผลงานรอบ

   ปีการศึกษา 2552                                                                     138

-  ตารางที่ 2 สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาการจัดการ

   จำนวน 55 ตัวบ่งชี้ 10 องค์ประกอบ                                               141

          -  แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ                                                     142

 

ภาคผนวก

-  ข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา  2552 คณะวิทยาการจัดการ                  144    

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา  2552           157

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      158

   ประจำปีการศึกษา  2552

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  1

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะวิทยาการจัดการ

 

บทสรุปผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

 

            คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด  และให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางด้านการบริหารจัดการตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต   การบริการวิชาการ   การวิจัย  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน  คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายในการทำงานด้านประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ  มีผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน   มีการส่งต่อระบบการประกันคุณภาพลงสู่สาขาวิชาทุกสาขาวิชา   และหน่วยงานในคณะให้ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของตน   และยังได้นำผลของการตรวจประเมินคุณภาพในแต่ละปีมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาสำหรับการดำเนินการในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

วัตถุประสงค์

คณะวิทยาการจัดการได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ  และสาขาวิชาตามตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน

2.  เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ  และทุกสาขาวิชาได้ทราบระดับการทำงานของตน เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ

3.  เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาได้รู้ถึงจุดแข็ง/จุดอ่อนแห่งตน  อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของตนอย่างเป็นรูปธรรม

4.  เพื่อให้สังคมและชุมชนได้ทราบถึงระดับการทำงานของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อถือ  และเชื่อมั่น  ต่อการสร้างผลผลิตจากการศึกษาที่มีคุณภาพ

5.  เพื่อเป็นข้อมูลต่อการที่คณะวิทยาการจัดการได้นำมาปรับปรุง พัฒนา ให้การทำงานของคณะฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

           

 

 

 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของคณะวิทยาการจัดการ

1. ขั้นการวางแผน  (PLAN : P)

            1) คณะวิทยาการจัดการจะจัดประชุมสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ทุกปี เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ถ่ายทอดตัวบ่งชี้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลาการภายในคณะ  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมการในการจัดการเรียนการสอน  และภารกิจอื่น ๆ เช่น การบริการวิชาการ  การวิจัย  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ตระหนักในบทบาทหน้าที่  รับรู้สถานการณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาคณะ และติดตามผลการปฏิบัติงาน  แผนงาน  โครงการต่าง ๆ และกระตุ้นให้บุคลากรของคณะมีความกระตือรือร้นในการทำงาน  รับรู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ และมหาวิทยาลัย

            2)  จัดทำแผนงาน/โครงการในขั้นนี้จะคาบเกี่ยวระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณจึงมีการทบทวนแผนงานเน้นที่การเรียนการสอน   การพัฒนานักศึกษา  การบริการวิชาการ  และจัดทำแผนงาน / โครงการปีงบประมาณถัดไป  (เดือนตุลาคม)  การจัดทำงบประมาณดำเนินการตามปฏิทินการทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

 

2. การปฏิบัติตามแผน  (DO  :  D)

            ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการโครงการพิเศษ และอาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1    (การงานแผน)

 

3. การตรวจสอบ  (CHECK : C)

            1) ในขั้นตอนนี้  กลไกคือ ผู้บริหารคณะจะตรวจสอบติดตามจากการรายงานการใช้จ่ายเงิน   การประชุมติดตามงาน   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ  อนึ่ง  ในระหว่างนี้คณะจะกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ดำเนินการแผนงาน/โครงการหรือปรับแผนงาน/โครงการโดยใช้กลไกการประชุมทุกระดับ  คือ ระดับกรรมการคณะกรรมการวิชาการคณะ   และกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 1 คน  รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล  เขียนรายงาน  โดยเขียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน คณะจะจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาวิเคราะห์  ปรับปรุงรายงานประเมินตนเอง  (SAR)  แล้วนำเสนอที่ประชุมอาจารย์ของคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม/แก้ไขและดำเนินการปรับปรุงรายงานประเมินตนเอง   แล้วรายงานผลการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัยโดยเสนอผ่านสำนักประกันคุณภาพการศึกษา   ระหว่างการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองนั้น  คณะได้ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีควบคู่ไปด้วย

            2) ดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินภายใน  วัน  เวลา  คณะกรรมการตรวจประเมินตามที่สำนักประกันฯ กำหนด

            3) คณะรับทราบผลการตรวจประเมินภายใน  จากผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2552 ซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่ 2

 

4. การปรับปรุงพัฒนา  (ACT : A)

            ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะจะศึกษารายงานผลการตรวจประเมินเพื่อกำหนดแนวทางการธำรงรักษาจุดแข็งและพิจารณาแก้ไขจุดอ่อน  โดยถ่ายทอดข้อมูลไปยังกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของคณะ  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน/โครงการในปีการศึกษาและปีงบประมาณถัดไป  โดยใช้กลไกการประชุม  ทำเอกสารเผยแพร่และเว็บไซต์

 

ประวัติความเป็นมา

          คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้พัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  ซึ่งจัดตั้งในปี พ..2528  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง   อนุวัตร  ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  ..2527  ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจในการจัดการศึกษาสาขาต่าง ๆ แก่บุคลากรทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จึงได้จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นโดยโอนนักศึกษาและทรัพย์สินของภาควิชาการสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมกับโครงการผลิตครูเทคนิคอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการจัดการสำนักงาน (.กศ.สูงการจัดการสำนักงาน)   คณะวิชาครุศาสตร์มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ  แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  ภาควิชาการตลาด  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ในต้นปีการศึกษา 2528  ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการสหกรณ์  และวิชาเอกการจัดการสำนักงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2528  ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา)  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  สำหรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  (กศ.บป.)

          ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ..2538  มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “วิทยาลัยครู”  เป็น “สถาบันราชภัฏ”  ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานภาพ  ตำแหน่งบริหาร  และส่วนราชการ  คือ  “อธิการ” เป็น “อธิการบดี”      “คณะวิชา”  เป็น “คณะ” และ “หัวหน้าคณะ”  เปลี่ยนเป็น “คณบดี”

          คณะวิทยาการจัดการ  มีที่ตั้งสำนักงานคณะ  ณ อาคารเรียน 3 จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น เสร็จเรียบร้อยในปี พ..2542 จึงย้ายที่ตั้งสำนักงาน                   คณะวิทยาการจัดการมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 1

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 

ปรัชญา

สร้างคนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

วิสัยทัศน์

            เป็นแหล่งสร้างผลผลิตเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยองค์ความรู้และระบบประกันคุณภาพ

 

พันธกิจ

1.      สร้างบัณฑิต  วิจัย  และบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

2.      สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้เอื้อต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคมต้องการ

3.      พัฒนาระบบงานบริหารให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

เป้าประสงค์

1. ผลผลิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

2. มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม

3. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตอบสนองการประเมินของ สกอ. สมศ.และ ก.พ.

4. มีการกระจายอำนาจลงสู่สาขาวิชา ทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดพลังในการ

ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

            1.  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  การวิจัย  และบริการวิชาการสู่มาตรฐานสากล

            2.  ปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาให้เอื้อต่องานผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  และ        ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            3.  พัฒนาการบริหารงานภายใต้หลักการของระบบคุณภาพ

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.        มีความรู้วิชาการและมีความชำนาญในวิชาชีพ

2.        มีคุณธรรมจริยธรรม อันได้แก่  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์   ความมีวินัย  ความอดทน  ความมีน้ำใจ  ความมีจิตสาธารณะ   การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.        มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

 

-

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
คณะผู้บริหาร

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์     คณบดี

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์  เจริญสุข                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา  โชติกลาง              รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำใย  มีเสน่ห์                      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชน

5.  อาจารย์ไพรัช  วรศิริ                                       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

6.  นางสุธีร์กานต์  แก้วนารายณ์                           หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์     ประธานกรรมการ

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำใย  มีเสน่ห์                      รองประธานกรรมการ

3.  นายประสิทธิ์  เทียมเดช                                  กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

4.  นายสมบูรณ์  เทพสวัสดิ์                                  กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5.  นายสมบูรณ์  วิชัยบุญ                                     กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

6.  ผศ.อำนวย  สุนทรวาท                                                กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

7.  ผศ.นัยนา  แคล้วเครือ                                     กรรมการจากตัวแทนประธานสาขา

8.  ผศ.วรรณา  โชคบรรดาลสุข                             กรรมการจากตัวแทนประธานสาขา

9.  ผศ.กรรณิกา  ศิลปวิลาวัณย์                             กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์

10.  ผศ.ประเมิล  อินทพิบูลย์                                กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์

11.  นางสุธีร์กานต์  แก้วนารายณ์                          เลขานุการ

 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

            1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

            2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

            3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   สาขาวิชาการบัญชี

            4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   สาขาวิชาการตลาด

            5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                    สาขาวิชานิเทศศาสตร์

            7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                    สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

            8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 

ข้อมูลนักศึกษา   ประจำปีการศึกษา  2552 จำแนกตามระดับการศึกษา

 

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวมทั้งหมด

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

363

518

-

105

363

623

363

518

-

105

986

 

 

จำนวนคณาจารย์ทั้งหมด  จำแนกตามวุฒิ  และตำแหน่งทางวิชาการ      

 

 

ทั้งหมด

จำแนกตามวุฒิ

จำแนกตามตำแหน่ง

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อจ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ข้าราชการ

26

-

22

4

11

15

-

-

พนักงานราชการ

5

-

5

-

5

-

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

3

-

3

-

3

-

-

-

รวม

34

-

30

4

19

15

-

-

 

ข้อมูลนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2548-2552)

 

 

ปีการศึกษา

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวมทั้งหมด

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

2548

-

102

232

335

-

-

232

437

2549

-

104

219

238

-

15

219

357

2550

-

9

210

253

-

14

210

276

2551

-

-

165

265

-

25

165

290

2552

-

-

75

170

-

23

75

193

รวม

-

215

901

1,261

-

77

2,454

 

 งบประมาณ

 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

 

ประเภท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบประมาณแผ่นดิน

13,970,400

เงินรายได้

9,006,520

รวม

22,976,920

 

 

 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

 

            จากรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ของคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประเมินได้ให้ความคิดเห็นจุดที่ควรพัฒนา 2 ข้อ คือ

1.        มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.        ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญหาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

ที่ให้ไว้ 2 ข้อ คือ

1.        คณะวิทยาการจัดการควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย

ของชาติให้ชัดเจน โดยคณะและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษายุทธศาสตร์ของจังหวัดและของชาติ แล้วนำมากำหนดเป็นปัญหาการวิจัย เขียนโครงการวิจัยนำเสนอขอทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติและคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งอาจารย์ของคณะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 2 โครงการคือ

1.1        โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดของสินค้าทางการท่องเที่ยว

จังหวัดราชบุรี

1.2        การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าจกกรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี

 

2.        คณะวิทยาการจัดการมีการทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญหา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินที่ให้ไว้  จำนวน 2 ท่าน คือ

ผลงานวิจัยของ ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์ และผศ.สุนีย์  หนูสง  และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ จำนวน  2 งานวิจัย คือรายงานความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  และรายงานการวิจัยปฏิบัติการดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาถ้ำจอมพล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  2

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนการดำเนินการ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

            คณบดีให้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับแผนกลยุทธ์ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และกำหนดตัวชี้วัดของ   การดำเนินงานและเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน  โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบตามตัวชี้วัด

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

            คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์       คณะวิทยาการจัดการ  และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ทุกปี  เพื่อนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการและโครงการปีงบประมาณต่อไป

 

ตัวบ่งชี้              จำนวน  2   ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

1.1  มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์

แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

                        1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :    มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน

ดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  (นับปีงบประมาณ)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :          กระบวนการ 

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

5

5

6

 

คะแนนการประเมินตนเอง

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

6

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

  (คะแนน1)         มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบ 5 ข้อแรก

  (คะแนน2)         มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 - 6 ข้อแรก

  (คะแนน3)         มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ

1. มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

                ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนด ปรัชญา วิสันทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีป้ายประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1.1-1) และระบุในรายงานประจำปี (เอกสารหมายเลข 1.1.1-2) แผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 1.1.1-3) เว็บไซด์ของคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 1.1.1-4) เพื่อเผยแพร่ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ส่วนเกี่ยวข้องทราบทั่วกัน

                หลักฐานอ้างอิง

            1.1.1-1 ป้ายปรัชญา วิสัยทัศน์ ของคณะวิทยาการจัดการ

            1.1.1-2 รายงานประจำปี พ.ศ. 2552

            1.1.1-3 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ

            1.1.1-4 http://mms.mcru.ac.th

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือชาติ

                    

 

 

                     ผลการดำเนินงาน

            มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 1.1.2-1, 1.1.2-2, 1.1.2-3) และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 1.1.2-4) เพื่อนำมาจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการและโครงการปีงบประมาณ 2553 ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.1.2-5)

                หลักฐานอ้างอิง

            1.1.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

            1.1.2-2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2551

            1.1.2-3 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

            1.1.2-4 โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

            1.1.2-5 โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติการและโครงการปีงบประมาณ 2553

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

                     ผลการดำเนินงาน

            มีการประชุมคณะกรรมการในการกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงานและทำเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.3-1) มีการกำหนดผู้กำกับดูแลองค์ประกอบที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1.1.3-2) โดยคำนึงถึงภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ

                หลักฐานอ้างอิง

                        1.1.3-1 หนังสือเชิญประชุมประสานการจัดทำแผนการประกันคุณภาพ

                        1.1.3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4. มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 1.1.4-1) และนำมาดำเนินการเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 (เอกสารหมายเลข 1.1.4-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            1.1.4-1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

            1.1.4-2 แผนปฏิบัติการปะจำปีงบประมาณ 2552

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน

 

 

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และส่งรายงานไปยังมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.5-1, 1.1.5-2) เพื่อให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับตัวชี้วัด

                หลักฐานอ้างอิง

            1.1.5-1 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552

1.1.5-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของคณะวิทยาการจัดการปีงบประมาณ 2552

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานเป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยยึดตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนระยะยาวมีระยะเวลา 4 ปี ตามรอบการบริหารงานของอธิการบดี แผนระยะสั้นมีระยะเวลา 1 ปี ตามรอบงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินงานโดยงบประมาณ 2 ส่วน คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานเป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ เช่น เป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

                หลักฐานอ้างอิง

            1.1.6-1 สรุปการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์กับภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการกับการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของแผนปฏิบัติการ

7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองของคณะวิทยาการจัดการมาปรับปรุง กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะเป็นระยะ เพื่อให้มีแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.1.7-3)

               

                หลักฐานอ้างอิง

                        1.1.7-1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

                        1.1.7-2 แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 4 ปี

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 จำนวน 6 ข้อ ซึ่งบรรลุเป้าหมายและได้คะแนนในระดับ 3  เนื่องจากคณะได้มีมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนของคณะ

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการ มีการกำหนดปณิธาน และวิสัยทัศน์  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  มีการวางแผนการดำเนินงานซึ่งกำหนดโดยแผนกลยุทธ์เป็นโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน  มีการติดตาม  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

            คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2:                    ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด                                      

  (นับปีงบประมาณ)

 

ชนิดตัวบ่งชี้ :                 ผลผลิต

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)    

80

80

85

 

คะแนนการประเมินตนเอง         

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)    

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

85

 

 

เกณฑ์การประเมิน   :

(คะแนน 1)          บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74

(คะแนน 2)          บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89

(คะแนน 3)          บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100

 

 

 

 

การคิดร้อยละตัวบ่งชี้  คำนวณมาจาก

            จำนวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ที่บรรลุเป้าหมาย x 100

จำนวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งหมด

 

ผลการดำเนินงาน

               

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยนับ

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ที่บรรลุเป้าหมาย

30

แผน

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งหมด

32

แผน

ร้อยละ

93.75

%

 

หลักฐานอ้างอิง

            1.2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

            1.2.2 สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

            คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บรรลุเป้าหมายและได้คะแนนอยู่ในระดับ 3 แต่อย่างไรก็ตามคณะวิทยาการจัดการได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามกรอบ    กลยุทธ์และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของคณะอย่างมีระบบ   โดยให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

                คณะวิทยาการจัดการควรมีการวางแผนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

            คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  และดำเนินการของแต่ละหลักสูตรโดยสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

คณะวิทยาการจัดการควรกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตแต่ละโปรแกรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได้ เพื่อจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา และนอกจากนั้นควรให้คำแนะนำกับนักศึกษาถึงโปรแกรมที่เรียนว่าเมื่อจบการศึกษาจะไปทำงานในลักษณะใด เพราถ้าหากนักศึกษาไม่ชอบจะได้ปรับเปลี่ยนสาขาได้ทันก่อนที่จะจบการศึกษา

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและพิจารณาดังนี้                    คณะกรรมการวิชาการ   คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร          ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ  และกำกับติดตามการเรียนการสอน

 

ตัวบ่งชี้                  จำนวน  13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย    

                        2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

                        2.2   มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

                        2.4   จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

                  2.5   สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ

                        2.6   สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

                        2.7   มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์

2.8   มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

                        2.9   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

                        2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์

                        2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต

                        2.12 ร้อยละของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ

2.13 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :                  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :           กระบวนการ

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

5

5

6

 

คะแนนการประเมินตนเอง

2

2

2

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

6

 

 

เกณฑ์การประเมิน   :

(คะแนน 1)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ครบ 5 ข้อแรก

(คะแนน 2)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 5 ข้อแรก

(คะแนน 3)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ

1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร

                     ผลการดำเนินงาน

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการเปิดและการปิดหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผน แนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

1.2 หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะได้รับอนุมัติให้เปิดสอนได้ ต้องมี

รายชื่อบรรจุในแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของคณะ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1.3 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการขออนุมัติเปิดและปิดหลักสูตร

ทุกขั้นตอนกำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและพิจารณาดังนี้ (1) ระดับคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการร่างหลักสูตร  คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ  และคณะกรรมการประจำคณะ  (2) ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี  (3) ระดับสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยประสานงานกลางในการตรวจสอบ จัดทำระบบข้อมูล  และกำกับติดตามให้การเสนอหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่กำหนด (เอกสารหมายเลข 2.1.1-1, 2.1.1-2, 2.1.1-3)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.1.1-1  ขั้นตอนการเปิดและการปิดหลักสูร

            2.1.1-2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

            2.1.1-3  คณะกรรมการบริหารคณะ

            2.1.1-4  คณะกรรมการประจำคณะ

2. มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยกำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2549-2553  (เอกสารหมายเลข 2.1.2-1, )

                หลักฐานอ้างอิง

            2.1.1-1  แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2549-2553

3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังนี้

1. มีการกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตของทุกหลักสูตร

ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2551 (เอกสารหมายเลข 2.1.3-1)

2. มีการกำหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (เอกสารหมายเลข 2.1.3-2)

3. มีคู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1.3-3)

4. มีการคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคปกติและโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน

(เอกสารหมายเลข 2.1.3-4)

5. มีการวางแผนงบประมาณในการบริหารและพัฒนาสาขาวิชา นักศึกษาทุก

สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 2.1.3-5)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.1.3-1 โครงสร้างหลักสูตร

            2.1.3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

            2.1.3-3 คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

            2.1.3-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2551

            2.1.3-5 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ

4. มีระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

                     ผลการดำเนินงาน

                คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

4.1 มีการกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์หลักสูตรทุกหลักสูตร  โดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (เอกสารหมายเลข 2.1.4-1)

                        4.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษากับนักศึกษาในชั่วโมง (เอกสารหมายเลข 2.1.4-2)

                        4.3 มีการบริหารทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เช่น มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ การจัดสรรค่าธรรมเนียมพิเศษ  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.1.4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

            2.1.4-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

            2.1.4-3 สรุปยอดจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก และค่าธรรมเนียมพิเศษ

ของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552

5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษา เช่น ร้อยละ

ของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา

 

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรที่ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จึงทำการปรับปรุงหลักสูตร   (เอกสารหมายเลข 2.1.5-1) และมีการสำรวจร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ และรายงานผลการวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.5-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.1.5-1 โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ”

            2.1.5-2 รายงานการวิจัยการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

6. มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษาไป

ปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการนำผลการวิเคราะห์และทบทวนแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการผลิตบัณฑิต  ซึ่งทุกปีการศึกษาคณะจะมีการเสนอแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1.6-1)  

คณะวิทยาการจัดการมีโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพให้มากขึ้น เช่น   โครงการพัฒนาคุณสมบัตินักศึกษาตามศาสตร์ ได้ส่งเข้าอบรมโครงการผสมเครื่องดื่มและแข่งขันประกอบลีลา (เอกสารหมายเลข 2.1.6-2)   การจัดให้นักศึกษาทำงานเพื่อเพิ่มความชำนาญร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2.1.6-3)

            คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ข้อมูลผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรจะต้องถูกนำไปพิจารณาในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ทั้งนี้เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   เกณฑ์การควบคุมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตามกลไกการประเมินและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1.6-4)

                หลักฐานอ้างอิง

2.1.6-1 แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.1.6-2 โครงการพัฒนาคุณสมบัตินักศึกษาตามศาสตร์

2.1.6-3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.1.6-4 เอกสารมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

คณะวิทยาการจัดการได้มีการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 จำนวน 6 ข้อ จึงบรรลุเป้าหมาย ได้คะแนนอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการที่ยึดเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรตามหลักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก  มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตทุกหลักสูตรที่ชัดเจน  และมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการเปิดและการปิดหลักสูตร มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา เช่น ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษาไปปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

จุดอ่อน

หลักสูตรควรมีการนำข้อมูลการดำเนินงานมาวิเคราะห์แล้ววางแผนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามข้อกำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ภายในปีการศึกษา 2553 และทุกหลักสูตรควรปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ใน มค.อ.2

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  :    มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :           กระบวนการ

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

3

4

6

 

คะแนนการประเมินตนเอง

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

6

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบ 5 ข้อแรก

(คะแนน 2)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 5 ข้อแรก

(คะแนน 3)          มีการดำเนินการครบตามเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ

1.        มีกลไกการให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยคณะจัดประชุมคณาจารย์เพื่อชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2551 (เอกสารหมายเลข 2.2.1-1, 2.2.1-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.1-1 รายงานการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

2.2.1-2 เอกสารมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คู่มือการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร โดยคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาและจัดให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัย  การเปิดวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่าง ๆ และเป็นที่ต้องการของผู้เรียน  มีการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 2.2.2-1,2.2.2-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.2-1 แนวการสอนและคำอธิบายรายวิชา

            2.2.2-2 แผนการเรียน ปีการศึกษา 2552

 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน 

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เพื่อจะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน  โดยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง  (เอกสารหมายเลข 2.2.3-1)มีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ภาคสนาม ห้องปฏิบัติการและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  (เอกสารหมายเลข 2.2.3-2, 2.2.3-3, 2.2.3-4, 2.2.3-5)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.3-1 หนังสือรับรองการฝึกงาน

            2.2.3-2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            2.2.3-3 โครงการจัดอบรมสัมมนาของนักศึกษา

            2.2.2-4 รายงานธุรกิจจำลอง

            2.2.2-5 หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร

1. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข

2.2.4-1)

2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง (เอกสารหมายเลข 2.2.4-1)

3. มีห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (ห้องบันทึกรายการ) เอกสารหมายเลข 2.2.4-1)

4. มีห้องปฏิบัติการวิทยุ (ห้องบันทึกเสียง) เอกสารหมายเลข 2.2.4-1)

5. มีห้องปฏิบัติการเคเบิ้ลทีวี สำหรับให้นักศึกษาสามารถถ่ายภาพด้วยฟิล์ม

สไลด์ด้วยกล้องถ่ายภาพ SLR (เอกสารหมายเลข 2.2.4-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.4-1 ภาพถ่ายสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร

                ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน ดังนี้

5.1 มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ตลอดภายเรียน (เอกสารหมายเลข

2.2.5-1)

5.2 มีการให้ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด

ให้กับผู้เรียน  (เอกสารหมายเลข 2.2.5-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.5-1 ใบประเมินผลการเรียน (เล่มสีเหลือง)

            2.2.5-2 รายงานสรุปผลการประเมินการสอน

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

                ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   โดยการแจกแบบสอบถามให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามในทุกรายวิชาของอาจารย์ทุกคนของคณะ  และเสนอผลการประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลและภาพรวม (เอกสารหมายเลข 2.2.6-1, 2.2.6-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.6-1 รายงานสรุปผลการประเมินการสอน

            2.2.6-2 รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกหลักสูตร  โดยการนำผลการประเมินผลการเรียนมาประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน (เอกสารหมายเลข 2.2.7.1) และคณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.2.7-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.2.7-1 โครงการอบรมพัฒนาคณาจารย์

            2.2.7-2 โครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

            คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ได้บรรลุเป้าหมายและมีคะแนน ในระดับ 3 โดยจุดเด่นของการดำเนินงานอยู่ที่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความยืดหยุ่นหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนมีการประเมินความ  พึงพอใจการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีกลไกการให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร มีการแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

            คณะวิทยาการจัดการควรนำผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  :    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล   องค์กร   และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :    กระบวนการ

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

4

4

5

 

คะแนนการประเมินตนเอง

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

 

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

5

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบ 4 ข้อแรก

(คะแนน 2)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 4 ข้อแรก

(คะแนน 3)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ระดับ

1.   มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

                     ผลการดำเนินงาน

คณะวิทยาการจัดการมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร ดังหลักฐานที่ปรากฏในตัวหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.3.1-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.3.1-1 จดหมายเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร

2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาร่วมดำเนินการ

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมาร่วมดำเนินการจัดเป็นแบบสหกิจศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข 2.3.2-1, 2.3.2-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.3.2-1 จดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

            2.3.2-2 จดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

3.   มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กำหนดและไม่กำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมโครงการทางการศึกษาทั้งที่กำหนดและไม่ได้กำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือองค์การหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งคณะฯได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการทางการศึกษา โดยร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก เช่น การนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ (เอกสารหมายเลข 2.3.3-1) และความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในรายวิชาปกติ (เอกสารหมายเลข 2.3.3-2) การอบรมสัมมนา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2.3.3-3)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.3.3-1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            2.3.3-2 จดหมายเชิญวิทยากรภายนอก

            2.3.3-3 จดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4.   มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการ

สนับสนุนจากชุมชนภายนอกสถาบัน

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับสนับสนุนจากชุมชนภายนอกสถาบัน โดยติดตามจากผลการประเมินผลนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  (เอกสารหมายเลข 2.3.4-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.3.4-1 ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมขององค์กร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.3.5-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.3.5-1 รายงานสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

                คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 จำนวน 5 ข้อ     ซึ่งบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 3  โดยคณะได้จัดโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาที่กำหนดและไม่กำหนดในหลักสูตร ซึ่งมีการร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและมีการนำผลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กำหนดและไม่กำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนภายนอกสถาบัน และมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคลองค์กร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมาทำการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันภายในคณะ ในกรณีที่มีปัญหาเดียวกันจะได้แก้ไขร่วมกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  :         จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยนำเข้า

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

±10

±10

±10

 

คะแนนการประเมินตนเอง

1

1

2

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

6-9.99

 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

(คะแนน 1)          > +10% หรือ < -10 % ของเกณฑ์มาตรฐาน

(คะแนน 2)          6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)%  ของเกณฑ์มาตรฐาน

(คะแนน 3)          (-5.99) -5.99 %   ของเกณฑ์มาตรฐาน

 

สูตรการคำนวณ

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

จำนวนข้าราชการ สายก + พนักงานวิชาการ + อาจารย์พิเศษ + ผู้ช่วยสอน

=  798.04  = 22.80

      35

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรี    22.80 – 25          = -0.087

      25

            คิดเป็นเปอร์เซ็นต์                                                                        = -0.087 x 100

            จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ       = -8.7

                       

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

                ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 35 คน        มีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 798.04 คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า -0.087 คิดเป็น -8.7 ของเกณฑ์มาตรฐาน (เอกสารหมายเลข 2.4.1-1, 2.4.1-2)

                หลักฐานอ้างอิง

                                2.4.1-1 รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

                        2.4.1-2 ค่า FTES ปีการศึกษา 2552 จากสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

                คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 2  ซึ่งเกิดจากจำนวนนักศึกษาของคณะมีจำนวนน้อย ซึ่งจะต้องมีมาตรการในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา

จุดแข็ง/จุดอ่อน/แนวทางเสริม

จุดอ่อน

คณะวิทยาการจัดการมีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรมีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา   และต้องรักษา

จำนวนอาจารย์ในคณะ และต้องมีอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  :                สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :           ปัจจัยนำเข้า

 

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

10%

10%

10%

 

คะแนนการประเมินตนเอง

1

1

1

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

O

O

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

10%

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 1 - 39

หรือ      วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 40-59 แต่ วุฒิปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5

(คะแนน 2)          1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 40-59 และ

2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 

หรือ      1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 และ

2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5

(คะแนน 3)          1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 และ

2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5

 

การคิดร้อยละตัวบ่งชี้  คำนวณมาจาก

-  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและ       ลาศึกษาต่อ 35 คน        

-  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและ     ลาศึกษาต่อ 5 คน

-  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 35 คน

            -  สัดส่วนอาจารย์ประจำวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ 100%

            -  สัดส่วนอาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ 14.29%

ผลการดำเนินงาน

                        ในปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ประจำรวมทั้งสิ้น 35 คน (รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) ในจำนวนนี้มีวุฒิปริญญาโท 30 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อนละ 88.23 วุฒิปริญญาเอก 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 (เอกสารหมายเลข 2.5.1-1)

หลักฐานอ้างอิง

            2.5.1-1 ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2552 จากสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

                คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 บรรลุเป้าหมายได้คะแนนอยู่ในระดับ 1 ซึ่งเกิดจากอาจารย์คณะส่วนใหญ่กำลังศึกษาต่อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีสัดส่วนอาจารย์ประจำวุฒิปริญญาเอก มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

จุดอ่อน

งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้เรียนต่อปริญญาเอกมีจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรที่จะจัดหาอัตรากำลังสายผู้สอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระงานของอาจารย์ประจำจะได้มีเวลาไปศึกษา หรือมีการกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับเข้ามาทดแทนอัตราเกษียณที่มีวุฒิปริญญาเอก

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 :          สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :           ปัจจัยนำเข้า

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

30

30

40

 

คะแนนการประเมินตนเอง

1

1

1

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

40

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 44 

หรือ       ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 45 – 69     แต่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30

(คะแนน 2)          1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 45 – 69 

         และ          2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ.ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30

หรือ        1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70

และ       2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30

(คะแนน 3)          1. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ70

และ       2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รศ.ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30

 

 

 

 

การคิดร้อยละตัวบ่งชี้  คำนวณมาจาก

-  จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง  ผศ.  รศ.  และ  ศ.  รวมกัน 15 คน

-  จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง  รศ.  ขึ้นไป 0 คน

-  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 35 คน

                -  สัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง  ผศ. รศ.  และ    42.85 %

            -  สัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง  รศ.  ขึ้นไป 0 %

ผลการดำเนินงาน

                        ในปีการศึกษา 2552 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อรวม 35 คน เป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 15 คน (รวมพนักงานราชการ) คิดเป็นร้อยละ 42.85 เป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38 (ผศ. 15 หารด้วย อาจารย์ที่เป็นข้าราชการที่มีสิทธิ์ขอผลงาน 31x100) ส่วนระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 บรรลุเป้าหมายและได้คะแนนอยู่ในระดับ 1  ซึ่งเกิดจากอาจารย์ไม่ได้ส่งผลงานทางวิชาการ

หลักฐานอ้างอิง

            2.5.1-1 ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2552 จากสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดอ่อน

คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรจัดพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ที่มีความประสงค์จะทำผลงานทางวิชาการพร้อมกับมีนโยบายเกี่ยวกับการให้รางวัลสำหรับผู้ที่ได้ผลงานทุกท่าน เพื่อจะได้สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  :         มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์                      

ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

3

3

4

 

คะแนนการประเมินตนเอง

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

4

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบ 3 ข้อแรก

(คะแนน 2)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อแรก

(คะแนน 3)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 4 ข้อแรก

 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   ระดับ

1.  สถาบันมีการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

                     ผลการดำเนินงาน

            มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2.7.1-1)  และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสารหมายเลข 2.7.1-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.7.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.7.1-2  ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการพลเรือน

2.  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 (เอกสารหมายเลข 2.7.2-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.7.2-1 ประกาศว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551

 

 

3.  มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (เอกสารหมายเลข 2.7.3-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.7.3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

4.  มีระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีระบบการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  หากเกิดกรณีที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การติดตามการส่งผลการเรียนล่าช้า โดยมีหนังสือทวงถามการส่งเกรดล่าช้า การตักเตือนด้วยวาจา และใช้บันทึกแจ้งรายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสารหมายเลข 2.7.4-1)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.7.4-1 บันทึกข้อความการติดตามการส่งเกรด

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 บรรลุเป้าหมายและได้คะแนนอยู่ในระดับ 3 ซึ่งเกิดจากคณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการส่งเสริม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการพลเรือน เพื่อให้คณาจารย์ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จรรยาบรรณของบุคลาการ พ.ศ. 2551 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระบบการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

จุดอ่อน

คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีการดำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำผิดจรรยาบรรณของคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรทำการวางแผนเพื่อป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไข การกระทำผิดจรรยาบรรณของคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8: มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :               กระบวนการ

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

3

3

4

 

คะแนนการประเมินตนเอง

2

2

2

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

4

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ครบ 3 ข้อ

(คะแนน 2)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 – 4 ข้อ

(คะแนน 3)          มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    ข้อ

1. มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   โดยยึดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การสอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  การเรียนการสอนระบบ    e-Learning  เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตอันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของคณะ และให้งบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข2.8.1-1, 2.8.1-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.8.1-1 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2552

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน

                     ผลการดำเนินงาน

            คณะวิทยาการจัดการมีกลไกการจัดสรรทุนที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในด้านการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.8.2-1, 2.8.2-2)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.8.2-1 ประกาศให้ทุนทำการวิจัย

            2.8.2-2 ประกาศให้ทุนการเขียนผลงานวิชาการ

3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

                ผลการดำเนินงาน

            ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการได้มีการอนุมัติจัดสรรทุน และทำสัญญา (เอกสารหมายเลข 2.8.3-1, 2.8.3-2, 2.8.3-3)

                หลักฐานอ้างอิง

            2.8.3-1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการทำวิจัย

            2.8.3-2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการเขียนผลงานวิชาการ

            2.8.3-3 สัญญาการทำวิจัยและเอกสารตำรา

4. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอย่างสม่ำเสมอ (เอกสารหมายเลข 2.8.4-1)

                ผลการดำเนินงาน

                        คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนของอาจารย์เสนอผลงานในเวทีระดับชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

                หลักฐานอ้างอิง

            2.8.4-1  รายชื่ออาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัย

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 จำนวน 4 ข้อ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย และมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเกิดจากการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในด้านการเรียนการสอน มีทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

จุดอ่อน

คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

1. คณะวิทยาการจัดการควรมีนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย ดังนี้ คณะวิทยาการจัดการควรสนับสนุนทั้งเวลา ทรัพยากร ให้คณาจารย์ได้ทำวิจัยมากขึ้น เพื่อจะได้มีผลงานไปนำเสนอบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่มากขึ้น

2. คณะวิทยาการจัดการควรสร้างเครือข่ายการวิจัย ภายในคณะระหว่างโปรแกรมวิชาและภายนอกคณะ/สถาบันให้มากขึ้น

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  :                ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพ   อิสระภายใน 1 ปี

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :               ผลผลิต

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

60

60

70

 

คะแนนการประเมินตนเอง

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

70

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          ร้อยละ 1 - ร้อยละ 59

(คะแนน 2)          ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79

(คะแนน 3)          มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

 

สูตรการคำนวณ

            -  จำนวนบัณฑิตระดับ  ป.ตรีที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษาและได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 159  คน           

-  จำนวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษา 194 คน

-  จำนวนบัณฑิต ป.ตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร 6 คน

-          ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน

1 ปีเท่ากับ          159   x 100  =  84.57

                        188                  

 

 

ผลการดำเนินงาน

                        ในปีการศึกษา 2552 จากการสำรวจข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของคณะวิทยาการจัดการ ในเอกสารรายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2551  พบว่าบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษาและได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา  จำนวน 159 คน และไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษา จำนวน 194 คน มีจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร จำนวน 6 คน ดังนั้นคิดเป็นร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 84.57  (เอกสารหมายเลข 2.9.1-1)

หลักฐานอ้างอิง

                        2.9-1 รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2551

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

สำนักวิจัยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ทำการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรนำข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาปรับการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะได้มีงานทำเพิ่มขึ้น

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  :                ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป      ตามเกณฑ์

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :               ผลผลิต

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

75

75

75

 

คะแนนการประเมินตนเอง

1

1

1

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

O

O

O

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

75

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          ร้อยละ 1 - ร้อยละ 74 ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ กพ

(คะแนน 2)          ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ กพ.

(คะแนน 3)          ร้อยละ 100 ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ กพ.

 

การคิดร้อยละตัวบ่งชี้ คำนวณมาจาก

            -  จำนวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษาและได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ่มต้นเป็นตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์หลังสำเร็จการศึกษา 

159  คน           

-  จำนวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี  ที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษาและได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 103 คน

-  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปเกณฑ์ 64.77

ผลการดำเนินงาน

                        ในปีการศึกษา 2552 จากการสำรวจข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ  ในเอกสารรายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2551 พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษาและได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ่มต้นเป็นตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์หลังสำเร็จการศึกษา 159 คน และที่ไม่มีงานทำประจำก่อนเข้าศึกษาและได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 103 คน  ดังนี้ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.77 (เอกสารหมายเลข 2.10.1-1)

หลักฐานอ้างอิง

                        2.10.-1 รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2551

จุดแข็ง/แนวทางเสริม

จุดแข็ง

สำนักวิจัยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ทำการติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาการจัดการควรจัดหลักสูตรเสริม เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจครบตามที่หน่วยงานต้องการ เพื่อจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์กพ.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 :   ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :               ผลผลิต

 

ปี50

ปี51

ปี52

 

เป้าหมาย  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

2.0

2.0

3.0

 

คะแนนการประเมินตนเอง

3

3

3

คะแนน

บรรลุเป้าหมาย  (บรรลุ/ไม่บรรลุ)

P

P

P

 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุร้อยละ/สัดส่วน/ระดับ/ข้อ)

 

 

3.0

 

 

เกณฑ์การประเมิน  :

(คะแนน 1)          ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 -2.49

(คะแนน 2)          ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49

(คะแนน 3)          ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

 

                ผลการดำเนินงาน