ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
 

>>สรุปคะแนนรายงานการประเมินตนเองระดับสาขา
        สาขาการจัดการทั่วไป
      sar54  สาขาการตลาด
      sar54  สาขาการบัญชี
      sar54  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      sar54  สาขาการท่องเที่ยว
      sar54  สาขานิเทศศาสตร์