ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

   
 
Video Present

โหลด

นำเสนอคณะวิทยาการจัดการ แนะนำคณะวิทยาการจัดการ (2559) -
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2560)

-

จิตอาสา นักศึกษาฯ แสดงจิตอาสาเพื่อชุมชนท้องถิ่น (2561)

MP4