ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

   
 
Video Present

โหลด

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 34 พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 34 -
นำเสนอคณะวิทยาการจัดการ แนะนำคณะวิทยาการจัดการ (2559) -
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2560)

-

จิตอาสา นักศึกษาฯ แสดงจิตอาสาเพื่อชุมชนท้องถิ่น (2561)

MP4

เวียงสะพรึง การแสดงละครเวทีร่วมสมัย เรื่องเวียงสะพรึง น.ศ.นิเทศศาสตร์ (2562)

facebook