ผศ.ยุพา สะรุโณ

อาจารย์
บธ.ม.บัญชี
Mobile : 08ุ6-7823242
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1521
E-Mail : yupa_saruno@hotmail.com