ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข

อาจารย์
กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
Mobile : 086-7578926
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3322
E-Mail : ckwanna@yahoo.com