ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Ph.D. Development Communicaiton
Mobile : 083-5563653
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3326
E-Mail : tor_pai@yahoo.com