อ.ดร.ทักษิณา   ชัยอิทธิพรวงศ์

อาจารย์
Ph.D. Environment, Development and Sustainability
Mobile : 081-8463819
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1523
E-Mail : Taksinatc@yahoo.com