ผศ.สัจจา   ไกรศรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ค.อ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
Mobile : 081-8214344
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3325
E-Mail : sathcha@yahoo.com