ผศ.ดร.สัจจา   ไกรศรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปร.ด. การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
Mobile : 081-8214344
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3325
E-Mail : sathcha@yahoo.com