อ.ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว

อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
Mobile : 087-6790517
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1508
E-Mail : ratjanida_r@hotmail.com