อ.รัชนิดา รอดอิ้ว

อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
Mobile : 087-6790517
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3321
E-Mail : ratjanida_r@hotmail.com