ปาริฉัตร วิมูลชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม.การจัดการโลจีสติกส์
Mobile : 090-9785688
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1511
E-Mail : pv_mcru@hotmail.com