ปาริฉัตร วิมูลชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม.การจัดการโลจีสติกส์
Mobile : 090-9785688
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3302
E-Mail : pv_mcru@hotmail.com