ผศ.ประเมิล อินทพิบูลย์

อาจารย์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
Mobile : 089-7071937
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3321
E-Mail : pramerl@hotmail.com