ปัญญา ธีระเสถียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
Mobile : 089-4090340
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1506
E-Mail : terasatian@hotmail.com