อ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mobile :
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1508
E-Mail : Panarat007@gmail.com