ณัฏฐ์ พงษ์อัคคศิรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บธ.ม.การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Mobile : 081-2932697
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1514
E-Mail : natmcru@gmail.com