อ.ดร.ขวัญประภัสสร ลิขิตวัฒนเศรษฐ์

อาจารย์
ปร.ด. การบริหารหารการพัฒนา
Mobile : 081-8589491
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1517
E-Mail : quanikit@gmail.com