อ.ดร.ขวัญประภัสสร ลิขิตวัฒนเศรษฐ์

อาจารย์
ปร.ด. การบริหารหารการพัฒนา
Mobile : 081-8589491
Tel : 0-3226-1790 3302
E-Mail : quanikit@gmail.com