อ.ดร.เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์

ประธานสาขาธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
Ph.D. TECHNOLOGY MANAGEMENT
Mobile : 086-1691559
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3302
E-Mail : Kheth55@hotmail.com