จันทรา ริ้วเจริญฤทธิ์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์,วท.บ. เกษตรศาสตร์
Mobile : 083-3647373
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1515
E-Mail :5232450mj@gmail.com