นายรัชช์นันท์ นววิชเดชาสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การตลาด
Mobile : .093-5989291
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1509
E-Mail : x_mean1982@hotmail.com