ผศ.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ศศ.ม. การท่องเที่ยว
Mobile : 0817211107
Tel : 0-3226-1790
E-Mail : happyearth_2545@hotmail.com