อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ปร.ด. การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
Mobile : 0817211107
Tel : 0-3226-1790
E-Mail : naksanee@gmail.com