อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
Mobile : 081-6363625
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3307
E-Mail : civic_62@yahoo.com