อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
Mobile : 081-6363625
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1502
E-Mail : civic_62@yahoo.com