ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข

ประธานสาขาวิชาการตลาด
กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
Mobile : 089-4116264
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1509
E-Mail : chutirat_cha@hotmail.com