ชญาดา อาสนสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)
Mobile : 095-7033143
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3310
E-Mail : chayanitaa@hotmail.com