ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
Mobile : 089-4456688
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1509
E-Mail : aunluch@hotmail.com