ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ค.อ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
Mobile : 089-4456688
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3306
E-Mail : aunluch@hotmail.com