อ.ภาคภูมิ พันธู์พิมานมาศ

อาจารย์
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mobile : 080-9983380
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1508
E-Mail : ajpoom.mcru@gmail.com