อ.ภาคภูมิ พันธู์พิมานมาศ

อาจารย์
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mobile : 080-9983380
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3321
E-Mail : ajpoom.mcru@gmail.com