อ.ปัญจรัศมิ์   สามนเสน

อาจารย์
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Mobile : 081-9056193
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3325
E-Mail : Panjarat70@yahoo.com