ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

<<>>

บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

 

ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
<<>>
บุคลากรสายสนับสนุน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
<<>>
ดูแลตึก
แม่บ้าน
แม่บ้าน
<< >>