ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART

<<>>

บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
<<>>
บุคลากรสายสนับสนุน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
<<>>
ดูแลตึก
แม่บ้าน
แม่บ้าน
<< >>