ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์

<<>>

บุคลากรสายวิชาการ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

อ.บุญงอกงาม เอี่ยมศรี
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
<<>>
บุคลากรสายสนับสนุน
หัวหน้าสำนักงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
<<>>
ดูแลตึก
แม่บ้าน
แม่บ้าน
<< สามารถคลิกเลือกที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>