หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล

2 ปรัชญาของหลักสูตร
 
          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสำนึกต่อสังคม โดยคงไว้ซึ่งลักษณะของความเป็นไทยและมีความเป็นสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2 คุณลักษณะบัณฑิต
   
1.  ด้านความรู้
     1.1  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์
     1.2  สามารถนำความรู้ไปใช้ดำเนินงานทางด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.3 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดระบบการบริหารงาน  และสร้างสรรค์งานด้าน         
นิเทศศาสตร์ได้
   2.  ด้านเทคนิควิธี
      2.1 มีทักษะในการสื่อสาร
      2.2 มีทักษะในการทำงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
      2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการสื่อสาร
      2.4 มีทักษะในด้านภาษา  เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
   3. ด้านคุณลักษณะ
      3.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
      3.2 มีความรับผิดชอบ  ตระหนักรู้ในการนำเสนอข่าวสารภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และระบอบประชาธิปไตย
      3.3  มีความกระตือรือร้น  ติดตามข่าวสาร  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ รอบรู้โลกทัศน์  ทั้งในด้านสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ฯลฯ
      3.4 มีความคิดริเริ่ม  กล้าคิด  กล้าทำ
      3.5 สามารถปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room