หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
2 ประวัติความเป็นมา
                พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527  กำหนดให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป ตามความต้องการของท้องถิ่น (มาตรา 5) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2528  ให้มีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย 3 ภาควิชา  คือ  ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์   ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และภาควิชาเศรษฐศาสตร์
              ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ มีการรับสมัครอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา  จำนวน  7 คน  โดยมี อ.กนก  ใบบัว  เป็นหัวหน้าภาควิชา  เปิดสอนในระดับอนุปริญญา  หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์  ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี    และในปีพ.ศ. 2530  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  4 ปี  หลักสูตรนิเทศศาสตร์   และในปีต่อมาได้เปิดหลักสูตร  ต่อยอด  เมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรอนุปริญญาแล้ว  สามารถศึกษาต่ออีก 2 ปี ก็จะจบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี   ต่อจากนั้น   จึงมีการเปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ตามวาระและประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ในลำดับต่อมาได้แก่  อ.พวงพรรณ  เจริญผล  อ.พยนต์  สันตกิจ    อ.วนิดา  ตรีสวัสดิ์     อ.สุนิสา  โพธิ์พรม  อ.สุนีย์ หนูสง   อ.จิระชัย ปัญญฤทธิ์  และ ผศ. สุนิสา โพธิ์พรม
              ปี พ.ศ.2537 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์  และหลักสูตรนิเทศศาสตร์   สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 มีการเปลี่ยนจากภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เป็นโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  โดยมี อ.พยนต์  สันตกิจ   ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คนปัจจุบันได้แก่ ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
              ตลอดระยะเวลา 24 ปี  ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในสาขาวิทยุโทรทัศน์ และสาขาการประชาสัมพันธ์   เพื่อออกมารับใช้และตอบสนองความต้องการของสังคม  และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์  ผู้ผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์   ผู้ดำเนินรายการวิทยุ-โทรทัศน์  นักประชาสัมพันธ์   เป็นต้น   และในปัจจุบันโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ก็ยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพในแขนงต่าง ๆ เพื่อรับใช้สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศต่อไป
<<<<>>>>

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room