หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่มชาติพันธ์จังหวัดราชบุรี
    5 มิ.ย. 2561 เวลา 22:51 น.
  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับ ศักยภาพเชิงธุรกิจฯ
    7 มิ.ย. 2561 เวลา 22:37 น.
  จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
    25 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.
   การเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada
    24 พ.ค. 2561 เวลา 11:19 น.
  โครงการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทำความร่วมมือกับบริษัท QUiNT
    7 พ.ค. 2561 เวลา 23:03 น.
  โครงการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางบัญชี
    6 เม.ย. 2561 เวลา 11:04 น.
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับมูลนิธิพลเอกมังกรจัดงานวิ่งอมยิ้ม
    1 เม.ย. 2561 เวลา 15:49 น.
  น.ศ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่40
    23 มี.ค. 2561 เวลา 14:19 น.
  โครงการอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดนัดชุมชน
    22 มี.ค. 2561 เวลา 11:31 น.
  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
    8 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
    2 มี.ค. 2561 เวลา 13:53 น.
  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริจันทร์ ขันแก้ว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การผสมเครื่องดื่มประเภทลีลา
    2 มี.ค. 2561 เวลา 13:50 น.
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืนครั้งที่ 6
    2 มี.ค. 2561 เวลา 13:45 น.
  ประชุมคณะฯ นายกสภาฯ สันจร การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 2560
    26 ก.พ. 2561 เวลา 12:32 น.
  ตัวแทนคณะนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้
    23 ก.พ. 2561 เวลา 11:33 น.
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมโรงแรม ทินิดี จังหวัดระนองระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560
    19 ธ.ค. 2560 เวลา 11:33 น.
  รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอำเภอจอมบึง
    16 ต.ค. 2560 เวลา 11:36 น.
  การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ(ดาว-เดือน) ปีการศึกษา 2560 ในโครงการส่งเสริมการแต่งผ้าไทยในการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการปี2560
    25 ส.ค. 2560 เวลา 13:49 น.
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ จากท่านคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
    21 ก.ค. 2560 เวลา 15:01 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60
    14 พ.ค. 2560 เวลา 09:22 น.
  กิจกรรมการปฐมนิเทศฝึกงานของรุ่น11และรุ่น12 สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค. 2560
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:27 น.
  กิจกรรมงานบายเนียร์ สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 6 พ.ค.60
    8 พ.ค. 2560 เวลา 13:08 น.

 

 
กิจกรรมนักศึกษา
  1.โครงการประจำปีการศึกษา 2559
  1.1 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภายในคณะวิทยาการจัดการ
  1.2 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูณเกมส์"
  1.3 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาการฯ
  1.4 โครงการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(ปีใหม่)
  1.5 โครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  1.6 โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบวิถีไทย
  1.8โครงการอบรมภาวะผู้นำ
  2. คำสั่งต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559
  2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
  2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
  2.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศิลปะและวัฒนธรรม
  2.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  2.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
  2.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
  2.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
  2.8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
  2.9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาภาคปกติ
2.10 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
3.โครงการประจำปีการศึกษา 2560
3.1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3.2โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความรู้และกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษ
3.3 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม
3.4โครงการทำดอกไม้จันทร์
3.5โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ (TQF)
3.6โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภายในคณะและงานวิทยาการสัมพันธ์
3.8 โครงการลอยกระทงร่วมกับชุมชนเทศบาลอำเภอจอมบึง
3.9 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการประจำปี 2560

3.10 โครงการ "เยาวชนราชบุรี สานต่อความดีของพ่อ"

3.11 โครงการจิตอาสาพับกระทงใส่อาหารเพื่อโรงทานในสนามหลวง
3.12 โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับตลาดอมยิ้มจังหวัดราชบุรี
3.13 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูณเกมส์" ครั้งที่ 48
3.14 โครงการปลูกต้นดาวเรืองรวมใจภักดิ์
3.15 โครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรมในงานประกวดดาว-เดือน
4.คำสั่งต่างๆ ประจำปีการ 2560
4.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาภาคปกติ
4.2 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาชุมนุมและชมรม
4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5.แบบฟอร์มต่างๆของฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.1 แบบสำรวจ office hours
5.2 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
5.3 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งชุมนุม
5.4แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม
5.4 กฎระเบียบข้อบังคับชุมนุม
6.ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อฝึกงาน
7.เว็บไซต์จัดหางาน
7.1 แหล่งงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
7.2 แหล่งงานจาก JOBTHAI.COM
7.3 แหล่งงานจาก Jobtopgun.com
8. โครงการประจำปี 2561
8.1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบวิถีไทย
 
9.คำสั่งต่างๆ ประจำปี 2561
9.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาภาคปกติ