หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล

2 ปรัชญาของหลักสูตร
 
         หลักสูตรบริหารธุรกิจมีปรัชญาในการพัฒนาผู้เรียนเชิงลึกให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
        1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านธุรกิจ
        2. การมีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
        3. การเป็นผู้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมในการปรับตัวเพื่อก้าวสู่การแข่งขันทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ
        4. การเป็นผู้รู้ในการเข้าสังคม และมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประกอบการ
        5. การมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการบูรณาการโลกธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตขององค์การและประเทศชาติ
        6. การบ่มเพาะทางจริยธรรมเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจที่ยั่งยืน
2 คุณลักษณะบัณฑิต
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิต ด้านการจัดการธุรกิจให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
   
    1. เป็นมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
       3. เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและคุณภาพ
       4. เป็นมหาบัณฑิตที่ตระหนักถึงจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจในปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง
       5. เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 2 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room