หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล

2 ประวัติความเป็นมา
             สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2528 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อนุวัตร ตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภาระกิจในการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไป ตามความต้องการของท้องถิ่น วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จึงได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2528 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก "วิทยาลัยครู" เป็น "สถาบันราชภัฎ" จึงทำให้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานภาพตำแหน่งบริหาร และส่วนราชการ คือ "อธิการ" เป็น "อธิการบดี" "คณะวิชา" เป็น "คณะ" และ "หัวหน้าคณะ"เปลี่ยนเป็น "คณบดี" และในปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกการจัดการทั่วไป สำหรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
             ในปีการศึกษา 2547 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เป็นรุ่นที่ 1 และเปิดต่อมาจนถึงปีการศึกษา 2549 และในปีการศึกษา 2550 ทางสาขาวิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้จัดทำโครงการพิเศษซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับหอการค้าจังหวัดราชบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรนับเป็นโครงการพิเศษที่ประสบความสำเร็จอีกโครงการหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการมาโดยตลอด และได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องมาทุกปี จนถึงรุ่น 9 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 และในปี พ.ศ. 2556 สาขาวิชกาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่น 10 ซึ่งเป็นโครงการพิเศษอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย
          

<<<<>>>>

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room