หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดโครงการอบรมเทคนิคการเป็นที่ปรึกษาองค์กรอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา MBA วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1138 คณะวิทยาการจัดการ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันที่ 19 เมษายน 2558 ณ ห้อง 1138 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
สาขาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตยินดีต้อนรับ  
  รูปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนสายบริหารธุรกิจ12 -13พค.60(MBA)
22 พ.ค. 2560 เวลา 16:23 น.
ลำดับ เรื่อง โดย เปิดอ่าน ตอบ
004  การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพ
 16 มี.ค. 2559 เวลา 12:35 น.
  พิชญ์วัชร บุญเรืองรอด 22083 5
003  ฝากบทความการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 12 ก.พ. 2559 เวลา 14:08 น.
  นายสัยติ พันพุฒิ 6793 2
002  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
 11 มิ.ย. 2557 เวลา 13:26 น.
  ธัชวนนทน์ นันทนรานนท์ 19540 7
001  การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 25 เม.ย. 2557 เวลา 03:54 น.
  ปัญญา ธีระเสถียร 32275 16
                                                                            
[
||
]

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room