หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล

2 ปรัชญาของหลักสูตร
 
        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยยึดหลักการจัดการที่ดี(Good Governance)
2 คุณลักษณะบัณฑิต
 
         1.  มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ  และสามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          2.  มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีและสามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากล
          3.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
          4.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้การวิจัยทางธุรกิจใช้ในการปฏิบัติงานได้
          5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  เพื่อการพัฒนาประเทศ   
2 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room