หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
2 ประวัติความเป็นมา
         สาขาวิชาการจัดการทั่วไปเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา  2528  ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี(2  ปีหลังอนุปริญญา)  วิชาเอกการจัดการทั่วไป(ศศ.บ. การจัดการทั่วไป)  สำหรับนักศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)  สอนในวันเสาร์-อาทิตย์  โดยสังกัดภาควิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และนับเป็นครั้งแรกของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงที่เปิดสอนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์  ซึ่งดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมูบ้านจอมบึง  เป็นไปตามอนุวัต  มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2527  ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจให้การศึกษาสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น  ในปี พ.ศ.2529  ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  เป็นภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ต่อมาปีการศึกษา  2531   คณะได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  โดยสังกัดภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์   
        ในปีการศึกษา  2533  มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  เพื่อให้เปิดบริการด้านการสอนหลากหลายศาสตร์  มีความเป็นสากลและสามารถพัฒนาสังคม  จึงมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการใหม่  แบ่งออกเป็น  4  ภาควิชาคือ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  จัดการศึกษา  6  หลักสูตร  คือ  อนุปริญญาการจัดการสำนักงาน  หลักสูตรอนุปริญญาวารสารและการประชาสัมพันธ์  หลักสูตรอนุปริญญาการจัดการทั่วไป  4 ปี  และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการทั่วไป  2  ปีหลังอนุปริญญา
        ปีการศึกษา  2537  วิทยาลัยครู  เปลี่ยนเป็นชื่อ  สถาบันราชภัฏ  ตามพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ  และมีการแบ่งหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็น  5  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  สำหรับหน่วยงานสนับสนุนในคณะคือ  สำนักงานเลขานุการคณะ  และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปีการศึกษา  2541  มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานคณะ  โดยเปลี่ยนจากการบริหารแบบภาควิชามาเป็นโปรแกรมวิชา 
         วันที่  15  มิถุนายน  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มีผลบังคับใช้และมีประกาศการแบ่งส่วนราชการ  จึงทำให้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏ  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้เปิดสอนจำนวน  8  หลักสูตรคือ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(นิเทศศาสตร์)  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
        ปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน  6  คน  มีนักศึกษาภาคปกติจำนวน  102  คน  นักศึกษาภาคพิเศษจำนวน  90  คน(ฝ่ายทะเบียน, วันที่ 15 พฤษภาคม  2557)
<<<<>>>>

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room